4 ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ɢɪúᴘ ᴠợ ᴛỏᴀ ʜươɴɢ ᴛʜơᴍ ɴɢáᴛ ᴋʜɪ ‘ʏêᴜ’﹐ ᴄʜồɴɢ ʜíᴛ ʜà ᴍãɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜôɪ

Phụ nữ

Nʜữɴɢ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ɴàʏ ɢɪúᴘ ᴄơ ᴛʜể ᴄó ᴍùɪ ᴛʜơᴍ ᴛʜᴏ﹐ ᴋʜử ᴍùɪ ᴄơ ᴛʜể ʀấᴛ ᴛốᴛ﹒

Qᴜả ᴄʜᴀɴʜ

Mỗɪ ꜱáɴɢ ᴜốɴɢ 1 ᴄốᴄ ɴướᴄ ᴄʜᴀɴʜ ấᴍ để ɢɪảɪ độᴄ ᴄơ ᴛʜể﹒

Dùɴɢ ᴄʜᴀɴʜ ᴄʜà ở ɴʜữɴɢ ᴠị ᴛʀí ɴʜạʏ ᴄảᴍ ʜᴀʏ ʙốᴄ ᴍùɪ ɴʜư ʟòɴɢ ʙàɴ ᴄʜâɴ﹐ ɴáᴄʜ﹐ ʙẹɴ… đợɪ đếɴ ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴠùɴɢ ᴅᴀ đó ᴋʜô ᴛʜì ᴛắᴍ ʀửᴀ ᴛʜậᴛ ꜱạᴄʜ﹒ Nêɴ ᴄʜà ᴄʜᴀɴʜ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ﹐ ᴍỗɪ ɴɢàʏ 1 ʟầɴ đếɴ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴍùɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ᴛʜì ᴛʜôɪ﹒

Mùɪ ʜươɴɢ ᴛʜơᴍ ᴍáᴛ ᴄủᴀ ᴄʜᴀɴʜ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ʀấᴛ ʜữᴜ íᴄʜ ɢɪúᴘ ᴄơ ᴛʜể ᴛỏᴀ ʜươɴɢ ᴛự ɴʜɪêɴ﹒ Dᴏ đặᴄ ᴛíɴʜ ᴋʜử ᴛʀùɴɢ ᴠà ᴋʜáɴɢ ᴋʜᴜẩɴ ᴛự ɴʜɪêɴ ᴍà ᴄʜᴀɴʜ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ʟᴏạɪ ʙỏ ᴍùɪ ᴄơ ᴛʜể ᴠà ᴋɪểᴍ ꜱᴏáᴛ ᴍùɪ ʜôɪ ᴛừ ʜơɪ ᴛʜở ᴅᴏ ᴠɪ ᴋʜᴜẩɴ ɢâʏ ʀᴀ﹒

Cũɴɢ ɴʜờ đặᴄ ᴛíɴʜ ᴀxɪᴛ ɴêɴ ɴướᴄ ᴄʜᴀɴʜ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ʟàᴍ ɢɪảᴍ độ ᴘH ᴄʜᴏ ᴅᴀ﹒ Vì ᴠậʏ ᴍà ᴠɪ ᴋʜᴜẩɴ ᴋʜó ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ᴍùɪ ᴄʜᴏ ᴄơ ᴛʜể﹒ Tʜêᴍ ɴữᴀ ʟà qᴜả ᴄʜᴀɴʜ ʀấᴛ ɢɪàᴜ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ C ꜱẽ ʟᴏạɪ ʙỏ đượᴄ ᴄáᴄ độᴄ ᴛố ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴅễ ʜấᴘ ᴛʜᴜ ᴠàᴏ ᴄơ ᴛʜể ɴêɴ ᴛạᴏ ʜươɴɢ ᴛʜơᴍ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ﹒

Cà ᴄʜᴜᴀ

Mỗɪ ɴɢàʏ ᴜốɴɢ ½ ᴄốᴄ ɴướᴄ éᴘ ᴄà ᴄʜᴜᴀ ʜᴏặᴄ ᴅùɴɢ ᴄà ᴄʜᴜᴀ ʟàᴍ ᴍóɴ ꜱᴀʟᴀᴅ﹒

Tʜᴏᴀ ɴướᴄ éᴘ ᴄà ᴄʜᴜᴀ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛắᴍ ʟêɴ ᴠùɴɢ ᴅᴀ ʜᴀʏ ᴛɪếᴛ ɴʜɪềᴜ ᴍồ ʜôɪ﹐ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛừ 10 đếɴ 15 ᴘʜúᴛ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛắᴍ﹒

Cà ᴄʜᴜᴀ ᴄũɴɢ ᴄʜứᴀ ᴄʜấᴛ ᴋʜáɴɢ ᴋʜᴜẩɴ ᴠà ᴄʜấᴛ ᴋʜử ᴛʀùɴɢ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ɢɪảᴍ ʟượɴɢ ᴠɪ ᴋʜᴜẩɴ ɢâʏ ᴍùɪ ᴄʜᴏ ᴄơ ᴛʜể﹒ Nɢᴏàɪ ʀᴀ﹐ ᴄà ᴄʜᴜᴀ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴜ ɴʜỏ ʟỗ ᴄʜâɴ ʟôɴɢ﹐ ʜạɴ ᴄʜế ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴛ ᴍồ ʜôɪ﹒ Dᴏ ᴠậʏ﹐ ᴅùɴɢ ᴄà ᴄʜᴜᴀ ᴄó ᴛʜể ᴋɪểᴍ ꜱᴏáᴛ đượᴄ ᴠấɴ đề ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ᴍồ ʜôɪ﹒ Tʜậᴍ ᴄʜí ᴜốɴɢ ɴướᴄ éᴘ ᴄà ᴄʜᴜᴀ ᴄó ᴛʜể ʜạ ɴʜɪệᴛ ɴêɴ ꜱẽ ʜạɴ ᴄʜế ᴄơ ᴛʜể ᴛɪếᴛ ɴʜɪềᴜ ᴍồ ʜôɪ﹒

Tʀà xᴀɴʜ

Cʜᴏ 1 đếɴ 2 ᴍᴜỗɴɢ ʙộᴛ ᴛʀà xᴀɴʜ ᴠàᴏ ᴄốᴄ﹒ Róᴛ ɴướᴄ ɴóɴɢ ɴɢậᴘ ʙộᴛ ᴛʀà﹒ Nɢâᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 2 đếɴ 3 ᴘʜúᴛ﹒ Cᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛʜêᴍ íᴛ ᴍậᴛ ᴏɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜấᴛ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴜốɴɢ﹒ Nêɴ ᴜốɴɢ 3 đếɴ 4 ᴄốᴄ ᴛʀà xᴀɴʜ ᴍậᴛ ᴏɴɢ ᴍỗɪ ɴɢàʏ﹒

Là ᴛʜứᴄ ᴜốɴɢ ɢɪàᴜ ᴄʜấᴛ ᴄʜốɴɢ ᴏxʏ ʜóᴀ ɴêɴ ᴛʀà xᴀɴʜ ɢɪúᴘ ʜơɪ ᴛʜở ᴛʜơᴍ ᴛʜᴏ﹐ ɴɢăɴ ᴍùɪ ᴄơ ᴛʜể﹐ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴄʜứɴɢ ʜôɪ ᴄʜâɴ﹒ Đặᴄ ʙɪệᴛ﹐ ᴛʀà xᴀɴʜ ʜỗ ᴛʀợ ɢɪảɪ độᴄ ᴄơ ᴛʜể ɴʜờ qᴜá ᴛʀìɴʜ ꜱảɴ xᴜấᴛ ɢʟᴜᴛᴀᴛʜɪᴏɴᴇ﹒ Kʜɪ ᴄơ ᴛʜể ᴄàɴɢ íᴛ độᴄ ᴛố ᴛʜì ᴄàɴɢ ᴛʜơᴍ ᴛʜᴏ﹒ Tʜêᴍ ɴữᴀ﹐ ᴄʜấᴛ ᴘᴏʟʏᴘʜᴇɴᴏʟꜱ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀà xᴀɴʜ ʟàᴍ ʜơɪ ᴛʜở ᴛʜơᴍ ᴍáᴛ﹐ đáɴʜ ʙᴀʏ ᴍùɪ ʜôɪ ᴍɪệɴɢ﹒

Dầᴜ ᴅừᴀ

Nɢậᴍ 1 ᴍᴜỗɴɢ ᴅầᴜ ᴅừᴀ ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜấᴛ ᴋʜᴏảɴɢ 15 đếɴ 20 ᴘʜúᴛ ᴍỗɪ ꜱáɴɢ ᴋʜɪ ʙụɴɢ đóɪ﹒ Nʜổ đɪ﹐ ꜱᴀᴜ đó đáɴʜ ʀăɴɢ ʟạɪ ɴʜư ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ﹒

Tʜᴏᴀ ᴅầᴜ ᴅừᴀ ʟêɴ ɴʜữɴɢ ᴠùɴɢ ᴅᴀ ɴʜɪềᴜ ᴍồ ʜôɪ ʀồɪ ᴍᴀꜱꜱᴀɢᴇ ᴅᴀ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ﹒

Dầᴜ ᴅừᴀ ʟà ᴄʜấᴛ ᴋʜử ᴍùɪ ᴄơ ᴛʜể ᴛự ɴʜɪêɴ ᴠà ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ɢɪúᴘ ᴄơ ᴛʜể ᴛỏᴀ ʜươɴɢ ᴅịᴜ ɴʜẹ﹒ Nʜờ ᴛʜᴜộᴄ ᴛíɴʜ ᴋʜáɴɢ ᴋʜᴜẩɴ ᴄủᴀ ᴄʜᴜỗɪ ᴀxɪᴛ ʙéᴏ﹐ ᴅầᴜ ᴅừᴀ ᴅễ ᴅàɴɢ ɴɢăɴ ɴɢừᴀ ꜱự ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴄáᴄ ᴠɪ ᴋʜᴜẩɴ ɢâʏ ᴍùɪ﹒ Dầᴜ ᴅừᴀ ᴄũɴɢ ᴛốᴛ ᴄʜᴏ ʜệ ᴛɪêᴜ ʜóᴀ ɴêɴ ᴄó ᴛʜể ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ᴍùɪ ᴄơ ᴛʜể ᴠà ʜôɪ ᴍɪệɴɢ ʜɪệᴜ qᴜả﹒

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *