5 ᴛʜóɪ qᴜᴇɴ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴠàᴏ ᴍùᴀ ʜè ʀấᴛ ᴅễ ɢâʏ độᴛ ᴛử﹐ ɴɢườɪ Vɪệᴛ ꜱᴀᴜ ᴛᴜổɪ 40 ʜᴀʏ ᴍắᴄ

Tin tức

Tʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ᴍùᴀ ʜè ɴóɴɢ ʙứᴄ﹐ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄó ᴛʜóɪ qᴜᴇɴ ᴠậɴ độɴɢ qᴜá ꜱứᴄ để ʀᴀ ᴍồ ʜôɪ﹐ ʜᴏặᴄ đɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ qᴜá ɴóɴɢ﹐ ʀấᴛ ᴅễ ᴛạᴏ ʀᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ʜᴏặᴄ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɢâʏ độᴛ ᴛử﹒

Vàɪ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ﹐ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ qᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ VĐV Tʀầɴ Côɴɢ Đạɪ Pʜúᴄ (SN 1977) độᴛ ᴛử ᴛʀᴏɴɢ qᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪảɪ ᴄʜạʏ Mᴀʀᴀᴛʜᴏɴ Qᴜʏ Nʜơɴ 2022 ɴɢàʏ 12/6/2022 ᴄự ʟʏ 21ᴋᴍ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xóᴛ xᴀ﹒ Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴʜắᴄ ɴʜở ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴘʜảɪ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ ʜơɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴠậɴ độɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ﹐ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ﹒

Nʜấᴛ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ᴍùᴀ ʜè ɴóɴɢ ʙứᴄ﹐ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄó ᴛʜóɪ qᴜᴇɴ ᴠậɴ độɴɢ qᴜá ꜱứᴄ để ʀᴀ ᴍồ ʜôɪ﹐ ʜᴏặᴄ đɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ qᴜá ɴóɴɢ﹐ ʀấᴛ ᴅễ ᴛạᴏ ʀᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ﹐ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɢâʏ độᴛ ᴛử﹒ Đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢườɪ ꜱᴀᴜ 40 ᴛᴜổɪ – đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ độᴛ qᴜỵ ᴄᴀᴏ ᴄàɴɢ ᴘʜảɪ ᴄẩɴ ᴛʀọɴɢ﹒

5 ᴛʜóɪ qᴜᴇɴ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴠàᴏ ᴍùᴀ ʜè ʀấᴛ ᴅễ ɢâʏ độᴛ ᴛử

1﹒ Vậɴ độɴɢ ᴍạɴʜ ᴅù đᴀɴɢ ᴍắᴄ ʙệɴʜ

Tậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴛᴜʏ ʟà ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴛốᴛ ᴄʜᴏ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ﹐ ɴʜưɴɢ ɴếᴜ ʙạɴ ᴠậɴ độɴɢ ᴍạɴʜ ᴋʜɪ ᴛʜể ʟựᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴛʜì ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ʜậᴜ qᴜả ᴋʜôɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ﹒

Tʜᴇᴏ PGS﹒ TS﹒ BS Võ Tườɴɢ Kʜᴀ (Gɪáᴍ đốᴄ BV Tʜể ᴛʜᴀᴏ Vɪệᴛ Nᴀᴍ)﹐ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 80% ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ độᴛ ᴛử ᴋʜɪ ᴄʜơɪ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ʟà ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ʟý ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ ᴛừ ᴛʀướᴄ﹒ Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ﹐ ʜᴏặᴄ ʙɪếᴛ ʙệɴʜ ɴʜưɴɢ ᴄʜủ qᴜᴀɴ﹐ đɪềᴜ đó ᴅẫɴ đếɴ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ﹐ ʜᴏặᴄ ɢâʏ ʀᴀ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ʟý ᴄấᴘ ᴛíɴʜ ᴠề ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ﹐ ʜô ʜấᴘ﹒ Tʜậᴍ ᴄʜí﹐ ɢâʏ ɴêɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴʜồɪ ᴍáᴜ ᴄơ ᴛɪᴍ﹐ ɴɢừɴɢ ᴛɪᴍ﹒﹒﹒

PGS Kʜᴀ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ﹐ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ʜᴀʏ ᴄʜơɪ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ﹐ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄầɴ đượᴄ ᴛư ᴠấɴ﹐ ᴋʜáᴍ ꜱàɴɢ ʟọᴄ xᴇᴍ ᴄó ʙệɴʜ ʟý ɢì ᴛɪềᴍ ẩɴ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ﹐ ᴠí ᴅụ ɴʜư ʙệɴʜ ᴛɪᴍ﹐ ʙệɴʜ ᴘʜổɪ﹐ xươɴɢ ᴋʜớᴘ﹒ Nếᴜ ᴄó﹐ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴄầɴ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴛʜᴇᴏ ꜱự ᴛư ᴠấɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙáᴄ ꜱĩ để ᴛʀáɴʜ đượᴄ ᴛᴀɪ ʙɪếɴ﹒ Kʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠậʏ﹐ ɴɢᴀʏ ᴛʀướᴄ ᴍỗɪ ʙᴜổɪ ᴛậᴘ ᴄũɴɢ ɴêɴ đáɴʜ ɢɪá ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴄó đᴀɴɢ ổɴ địɴʜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ﹒ Tʀᴏɴɢ qᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛậᴘ﹐ ɴếᴜ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛứᴄ ɴɢựᴄ﹐ ᴋʜó ᴛʜở﹐ ʜᴏᴀ ᴍắᴛ﹐ ᴄʜóɴɢ ᴍặᴛ﹒﹒﹒ ᴛʜì ᴄầɴ ᴋêᴜ ɢọɪ ꜱự ɢɪúᴘ đỡ ɴɢᴀʏ﹒

2﹒ Tậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴋʜɪ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ qᴜá ɴóɴɢ

Mùᴀ ʜè ʟà ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍᴜốɴ ɢɪảᴍ ᴄâɴ﹐ ɢɪảᴍ ᴍỡ để đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴠà ʜộɪ ʜọᴘ﹒ Vì ᴛʜế ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴠậɴ độɴɢ ᴄũɴɢ đượᴄ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ʜơɴ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʜếᴛ﹒ Nʜưɴɢ PGS Kʜᴀ ᴄảɴʜ ʙáᴏ﹐ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ qᴜá ɴóɴɢ ᴠì ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ᴄảᴍ ɴóɴɢ﹐ ᴄảᴍ ɴắɴɢ﹐ ᴛíᴄʜ ɴʜɪệᴛ ᴅẫɴ đếɴ ꜱốᴄ ɴʜɪệᴛ…

Vàᴏ ɴɢàʏ ɴóɴɢ﹐ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɴêɴ ᴄʜọɴ ᴋʜᴜɴɢ ɢɪờ ᴍáᴛ đó ʟà ᴄᴜốɪ ɢɪờ ᴄʜɪềᴜ﹒ Đồɴɢ ᴛʜờɪ﹐ ɴêɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴướᴄ ᴜốɴɢ để ʙù ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ꜱᴜốᴛ qᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛậᴘ﹒

3﹒ Tậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴠàᴏ ꜱáɴɢ ꜱớᴍ

Để ᴛʀáɴʜ ᴄáɪ ɴóɴɢ﹐ ɴɢườɪ ᴄᴀᴏ ᴛᴜổɪ ᴛʜườɴɢ ᴅậʏ ꜱớᴍ ᴛừ 4ʜ ꜱáɴɢ để ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ɴʜưɴɢ đɪềᴜ đó ʟà ᴋʜôɴɢ ɴêɴ﹒ Tậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴠàᴏ ꜱáɴɢ ꜱớᴍ ᴅễ ɢâʏ ᴛʀúɴɢ ɢɪó﹐ ᴄảᴍ ʟạɴʜ﹒

Hơɴ ɴữᴀ﹐ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄòɴ ᴄó ᴛʜóɪ qᴜᴇɴ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴋʜɪ ʙụɴɢ đóɪ﹐ đɪềᴜ ɴàʏ ꜱẽ ʟàᴍ ᴄơ ᴛʜể ʙị ʜạ đườɴɢ ʜᴜʏếᴛ ᴛʀầᴍ ᴛʀọɴɢ﹒ Nếᴜ ɴɢườɪ ᴛậᴘ ᴍắᴄ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴍãɴ ᴛíɴʜ﹐ ɴʜịɴ ăɴ ᴋʜɪ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ꜱẽ ʟàᴍ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ ʟẫɴ ɴʜồɪ ᴍáᴜ ɴãᴏ﹒ Tốᴛ ɴʜấᴛ ʙạɴ ʜãʏ ʟựᴀ ᴄʜọɴ đɪ ʙộ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ɢɪờ ᴄʜɪềᴜ﹒ Tʀướᴄ ᴋʜɪ đɪ ʙộ ɴêɴ ăɴ ʟóᴛ ᴅạ ʙằɴɢ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ ᴛʀáɪ ᴄâʏ ʜᴀʏ 1 ᴠàɪ ᴍɪếɴɢ ᴋʜᴏᴀɪ ʟᴀɴɢ﹒

4﹒ Tậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ qᴜá ꜱứᴄ

Tậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴄʜỉ ʟà ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠậɴ độɴɢ ɴʜẹ để ᴄơ ᴛʜể ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ﹐ ᴅẻᴏ ᴅᴀɪ﹒ Tʜế ɴʜưɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜườɴɢ ʟàᴍ ɴʜữɴɢ ʙàɪ ᴛậᴘ ᴠớɪ ᴄườɴɢ độ ᴄᴀᴏ ᴠà ʙắᴛ éᴘ ᴄơ ᴛʜể ᴘʜảɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍạɴʜ﹒ Tᴜʏ ɴʜɪêɴ﹐ ᴛậᴘ qᴜá độ ᴄʜỉ ɢâʏ ᴛʜêᴍ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ᴄʜᴏ ᴄơ ᴛʜể ᴠà ʟàᴍ ʙạɴ ᴍệᴛ ʜơɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏᴇ ᴛʜêᴍ ᴄʜúᴛ ɴàᴏ﹒

Nếᴜ ꜱᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛậᴘ ᴍà ʙạɴ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ﹐ ᴛỉɴʜ ᴛáᴏ ᴛʜì ᴄáᴄʜ ᴛậᴘ đó ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ʙạɴ﹒ Nʜưɴɢ ɴếᴜ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ɢɪấᴄ ɴɢủ ɢɪảᴍ﹐ ᴄơ ᴛʜể ʏếᴜ﹐ ᴛᴀʏ ᴄʜâɴ ʀᴜɴ ʀẩʏ﹐ ᴋʜôɴɢ ᴛʜèᴍ ăɴ﹒﹒﹒ ᴛʜì đâʏ ʟà ʜậᴜ qᴜả ᴄủᴀ ᴠɪệᴄ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ qᴜá ᴍứᴄ﹒ Bạɴ ᴄầɴ ᴘʜảɪ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ʙàɪ ᴛậᴘ ʟạɪ ᴄʜᴏ ɴʜẹ ʙớᴛ để ɢɪảᴍ ᴛảɪ áᴘ ʟựᴄ ʟêɴ ᴄơ ᴛʜể﹒

5﹒ Tắᴍ ɴɢᴀʏ ꜱᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ

Vừᴀ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ ᴠề﹐ ᴄơ ᴛʜể đᴀɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ ɴóɴɢ ʙứᴄ ᴠà ᴋʜôɴɢ ꜱạᴄʜ ꜱẽ﹐ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ꜱẽ ᴍᴜốɴ ᴛắᴍ ɴɢᴀʏ﹒ Tᴜʏ ɴʜɪêɴ đɪ ᴛắᴍ ʟúᴄ ᴄơ ᴛʜể đᴀɴɢ ᴛᴏáᴛ ᴍồ ʜôɪ﹐ ʟỗ ᴄʜâɴ ʟôɴɢ ᴍở ʀộɴɢ﹐ ᴛʜɪếᴜ ɴướᴄ﹐ ᴛɪᴍ đậᴘ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ﹒﹒﹒ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴠɪêᴍ ᴘʜế qᴜảɴ﹐ ᴠɪêᴍ ᴘʜổɪ ᴠà ᴛʜậᴍ ᴄʜí độᴛ ᴛử ᴅᴏ ᴠỡ ᴍạᴄʜ ᴍáᴜ﹒ Tốᴛ ɴʜấᴛ ɴêɴ ɴɢʜỉ ɴɢơɪ ᴋʜᴏảɴɢ 15 – 30 ᴘʜúᴛ ꜱᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴅụᴄ﹐ ᴄʜᴏ ᴄơ ᴛʜể đɪềᴜ ʜòᴀ ʟạɪ ʀồɪ ʜẵɴɢ đɪ ᴛắᴍ﹒

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *