Bàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ đã ʀᴀ đờɪ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ﹖

Tin tức

Nʜữɴɢ ᴘʜɪêɴ ʙảɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄủᴀ ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ

Bàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ đượᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴠàᴏ ɴăᴍ 3500 ᴛʀướᴄ Côɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ʙởɪ ɴɢườɪ Bᴀʙʏʟᴏɴ ᴠà Aɪ Cậᴘ﹒ Nʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴơɪ đâʏ ʀᴀ ᴛạᴏ ʀᴀ ʙàɴ ᴄʜảɪ ᴛừ ɴʜữɴɢ ɴʜàɴʜ ᴄâʏ﹒ Lᴏạɪ ʙàɴ ᴄʜảɪ ɴàʏ ꜱᴀᴜ đã đượᴄ ɴɢườɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜốᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴠàᴏ ɴăᴍ 1600 ᴛʀướᴄ Côɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴅướɪ ᴛʜờɪ ɴʜà Đườɴɢ ᴠà ᴠàᴏ ɴăᴍ 700 ꜱᴀᴜ Côɴɢ ɴɢᴜʏêɴ﹐ ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ ᴄó ʟôɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ đã ʀᴀ đờɪ﹒ Lᴏạɪ ʙàɴ ᴄʜảɪ ɴàʏ ᴄó ᴘʜầɴ ʟôɴɢ đượᴄ ʟàᴍ ᴛừ ʟôɴɢ ʜᴇᴏ ᴠà ᴄáɴ ᴄầᴍ ʟàᴍ ʙằɴɢ ᴛʀᴇ ʜᴏặᴄ xươɴɢ độɴɢ ᴠậᴛ﹒

Cʜᴏ đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜế ᴋỉ 16﹐ ʙàɴ ᴄʜảɪ ᴄũɴɢ ᴅầɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴅᴏ ɴʜữɴɢ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴛớɪ ᴛʜăᴍ Tʀᴜɴɢ Qᴜốᴄ ᴍᴀɴɢ ᴠề đấᴛ ɴướᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ﹒ Họᴄ ʜỏɪ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ɴàʏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜốᴄ﹐ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜâᴜ Âᴜ đã ᴛự ᴛạᴏ ʀᴀ ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ﹐ ʜọ ꜱử ᴅụɴɢ ʟôɴɢ ɴɢựᴀ ʟàᴍ ʟôɴɢ ʙàɴ ᴄʜảɪ ᴛʜᴀʏ ᴠì ʟôɴɢ ʜᴇᴏ﹒

Sự ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄủᴀ ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ

Mặᴄ ᴅù ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ ɴàʏ ᴋʜá ᴛɪệɴ ʟợɪ ở ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴄʜúɴɢ ʀᴀ đờɪ﹐ ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴠẫɴ ᴋì ᴠọɴɢ ʜơɴ ᴠề ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ʙàɴ ᴄʜảɪ ᴄó ᴛʜɪếᴛ ᴋế ʜɪệɴ đạɪ ᴠà ʟàᴍ ꜱạᴄʜ ᴛốɪ ưᴜ﹒ Dᴏ đó﹐ ᴠàᴏ ɴăᴍ 1927﹐ ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ ᴄáɴ ɴʜựᴀ đầᴜ ᴛɪêɴ đượᴄ ᴘʜáᴛ ᴍɪɴʜ﹒ Cũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟâᴜ ꜱᴀᴜ đó﹐ đếɴ ɴăᴍ 1938﹐ ʟôɴɢ độɴɢ ᴠậᴛ ᴛʀêɴ ʙàɴ ᴄʜảɪ đã đượᴄ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ʙằɴɢ ɴʏʟᴏɴ﹒ Vàᴏ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 1950﹐ ʟôɴɢ ʙàɴ ᴄʜảɪ ᴍềᴍ ʜơɴ đã ʀᴀ đờɪ ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ﹐ ᴋʜôɴɢ ʙị đᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜà ʀăɴɢ ᴠà ᴄòɴ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ꜱạᴄʜ ʀăɴɢ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ﹒

10 ɴăᴍ ꜱᴀᴜ﹐ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ ᴄʜạʏ ʙằɴɢ đɪệɴ đã ʀᴀ đờɪ ɢɪúᴘ ᴍọɪ ɴɢườɪ đáɴʜ ʀăɴɢ ᴅễ ᴅàɴɢ ʜơɴ﹐ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ᴠɪêᴍ ᴋʜớᴘ ʜᴏặᴄ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ʟý ᴋʜáᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄầᴍ ᴠà ɴắᴍ ᴄủᴀ ʙàɴ ᴛᴀʏ﹒ Bàɴ ᴄʜảɪ đɪệɴ ᴄó ᴛʜể đượᴄ ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛốᴄ độ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ɴʜư: ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ ᴄôɴɢ ꜱᴜấᴛ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ﹐ ʙàɴ ᴄʜảɪ ꜱɪêᴜ âᴍ…

Vɪệᴄ ᴘʜáᴛ ᴍɪɴʜ ʀᴀ ʙàɴ ᴄʜảɪ đɪệɴ ᴄũɴɢ ᴍở đườɴɢ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴʜɪềᴜ đầᴜ ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴄʜᴏ ʀăɴɢ ᴠà ɴướᴜ ɴʜạʏ ᴄảᴍ﹐ ᴛăɴɢ ᴋʜả ɴăɴɢ ʟᴏạɪ ʙỏ ᴠếᴛ ố ʜᴏặᴄ ʟôɴɢ ʙàɴ ᴄʜảɪ ᴄó ᴋíᴄʜ ᴛʜướᴄ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀɴʜ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ʀăɴɢ đềᴜ ʜᴏặᴄ ʀăɴɢ ᴛʜưᴀ﹒

Cáᴄ ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴠà ᴛʜᴀʏ đổɪ ʙổ ꜱᴜɴɢ

Qᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ﹐ ʙàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ ɴʜìɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴠẫɴ ɢɪữ ɴɢᴜʏêɴ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ɴʜư ᴄũ﹐ ᴄʜỉ ᴄó ᴄáᴄ ᴛʜᴀʏ đổɪ đơɴ ɢɪảɴ ɴʜư: ᴄáᴄ ᴍẫᴜ ʟôɴɢ ᴄʜảɪ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ﹐ ᴛᴀʏ ᴄầᴍ ᴄó ᴛʜɪếᴛ ᴋế ɢóᴄ ᴄạɴʜ để ᴄầᴍ ɴắᴍ ᴛốᴛ ʜơɴ…

Bàɴ ᴄʜảɪ đáɴʜ ʀăɴɢ ʟà ꜱảɴ ᴘʜẩᴍ ᴄʜăᴍ ꜱóᴄ ʀăɴɢ ᴍɪệɴɢ ᴛɪêɴ ᴛɪếɴ ᴠà đượᴄ ꜱử ᴅụɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ ʀộɴɢ ʀãɪ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ﹒ Nʜờ ᴘʜáᴛ ᴍɪɴʜ ɴàʏ ᴍà ᴠɪệᴄ ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴠệ ꜱɪɴʜ ʀăɴɢ ᴍɪệɴɢ đã ʟà ᴍộᴛ ᴘʜầɴ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜóɪ qᴜᴇɴ ꜱɪɴʜ ʜᴏạᴛ ʜằɴɢ ɴɢàʏ ᴄủᴀ ᴛấᴛ ᴄả ᴍọɪ ɴɢườɪ﹒

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *