Mᴜốɴ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴛʀở ɴêɴ ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏãɴ ᴠà ꜱở ʜữᴜ ɴʜɪềᴜ đứᴄ ᴛíɴʜ ᴛốᴛ﹐ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴘʜảɪ ᴅạʏ 6 đɪềᴜ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴàʏ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴄʜúɴɢ ʟêɴ 10 ᴛᴜổɪ

Tin tức

Cʜᴀ ᴍẹ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴛấᴍ ɢươɴɢ ᴘʜảɴ ᴄʜɪếᴜ để ᴄᴏɴ ᴄáɪ ʜọᴄ ʜỏɪ ᴠà ɴᴏɪ ᴛʜᴇᴏ﹒ Vì ᴛʜế﹐ ᴄʜᴀ ᴍẹ ʟᴜôɴ ᴍᴜốɴ ᴍìɴʜ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ ʜìɴʜ ᴍẫᴜ ʟý ᴛưởɴɢ để ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ɴʜìɴ ᴠàᴏ﹒ Vɪệᴄ ᴅạʏ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ꜱᴜʏ ᴄʜᴏ ᴄùɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴍộᴛ đɪềᴜ ᴅễ ᴅàɴɢ﹐ ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄáᴄʜ﹒ Nʜữɴɢ ʙàɪ ʜọᴄ ɴʜỏ ʙé ꜱẽ ᴛạᴏ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛáᴄ độɴɢ ʙé ɴʜỏ ᴠà ᴅầɴ ᴅầɴ ɴó ꜱẽ ᴛáᴄ độɴɢ ᴠà địɴʜ ʜìɴʜ ʟêɴ đượᴄ ᴛíɴʜ ᴄáᴄʜ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀẻ﹒

Dướɪ đâʏ ʟà ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴍà ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴄʜᴀ ᴍẹ ɴêɴ ᴄố ɢắɴɢ ᴅạʏ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ɴếᴜ ᴍᴜốɴ đứᴀ ᴛʀẻ ʟớɴ ʟêɴ ꜱẽ ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏãɴ ᴠà ᴄó ɴʜɪềᴜ đứᴄ ᴛíɴʜ ᴛốᴛ﹒

1﹒ Tʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ

Tʀẻ ᴇᴍ ᴛʜườɴɢ ʜọᴄ ᴛʜᴇᴏ ɴʜữɴɢ ɢì ᴄʜúɴɢ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴠà ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ đượᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ﹒ Để ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴛíɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ở ᴄᴏɴ ʙạɴ﹐ ᴄáᴄʜ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ʟà ᴍô ʜìɴʜ ʜóᴀ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴄụ ᴛʜể ᴛíɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ để ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʜể ᴄó ᴛʜể ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴠà ɴᴏɪ ᴛʜᴇᴏ﹒

Dᴏɴɴᴀ Lᴀɪᴋɪɴᴅ﹐ MS﹐ LMFT﹐ ᴍộᴛ ɴʜà ᴛʀị ʟɪệᴜ ᴛâᴍ ʟý ở Tʜàɴʜ ᴘʜố Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ ᴠà Qᴜậɴ Fᴀɪʀꜰɪᴇʟᴅ﹐ Cᴏɴɴᴇᴄᴛɪᴄᴜᴛ﹐ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “Kʜôɴɢ ᴄó ɢì ᴄó ᴛʜể ꜱᴏ ꜱáɴʜ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɢɪá ᴛʀị đượᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ʜóᴀ﹒ Nếᴜ ʜọ ᴛʜấʏ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴄư xử ᴠớɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ﹐ đàɴɢ ʜᴏàɴɢ﹐ ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ꜱẽ ʜọᴄ ᴛʜᴇᴏ﹒ Bởɪ ʟẽ﹐ ᴄʜᴀ ᴍẹ ʟà ᴛấᴍ ɢươɴɢ ᴘʜảɴ ᴄʜɪếᴜ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴄáɪ”﹒

Từ ᴋʜɪ ᴄòɴ ɴʜỏ﹐ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ đượᴄ ᴠí ɴʜư ʟà ᴍộᴛ ᴍɪếɴɢ ʙọᴛ ʙɪểɴ ᴠà ᴄʜúɴɢ ꜱẽ ʜấᴘ ᴛʜụ ɴʜữɴɢ ɢì ᴍà ʙảɴ ᴛʜâɴ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴋʜɪ ʙố ᴍẹ ᴄư xử ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ﹒ Mọɪ ʟờɪ ɴóɪ ᴅốɪ﹐ ᴅù ʟà ʟờɪ ɴóɪ ᴠô ʜạɪ đềᴜ íᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛáᴄ độɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ đếɴ ᴄᴏɴ ᴄáɪ﹒ Tʜàɴʜ ᴛʜậᴛ ᴍà ɴóɪ﹐ đôɪ ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ɴóɪ ᴛʜậᴛ ꜱẽ ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ꜱự ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ﹐ ɴʜưɴɢ xéᴛ ᴛʀêɴ ᴘʜươɴɢ ᴅɪệɴ ɴàᴏ đó ᴄʜúɴɢ đóɴɢ ᴍộᴛ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴠô ᴄùɴɢ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴄᴏɴ ᴛʀẻ – ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴅễ ᴅàɴɢ﹐ ɴʜưɴɢ ɴó đáɴɢ để ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴄᴏɴ ᴄáɪ﹒

Vớɪ ᴛʀẻ ɴʜỏ﹐ đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀẻ ᴍớɪ ʙɪếᴛ đɪ﹐ ɴóɪ ᴅốɪ ᴄó ᴛʜể ʟà ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ để ᴄʜúɴɢ ᴛʀốɴ ᴛʀáɴʜ đɪ ꜱự ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴛừ ɴɢườɪ ʟớɴ ᴋʜɪ ᴍắᴄ ɴʜữɴɢ ʟỗɪ ʟầᴍ﹒ Đɪềᴜ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ᴄáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴋʜéᴏ ʟéᴏ ᴄủᴀ ʙố ᴍẹ để ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ᴄó ᴄơ ʜộɪ đượᴄ ᴛʜàɴʜ ᴛʜậᴛ ꜱᴀᴜ ᴋʜɪ ɴóɪ ᴅốɪ﹒ Nếᴜ ᴄᴏɴ ᴄáɪ đã ɴʜậɴ ʀᴀ đượᴄ ʟỗɪ ʟầᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ﹐ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ᴄủɴɢ ᴄố ʟạɪ ɢɪá ᴛʀị ɴàʏ ᴛʜôɴɢ qᴜᴀ ᴠɪệᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ ꜱự ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ᴄủᴀ ʜọ﹐ ɴɢᴀʏ ᴋể ᴄả ᴋʜɪ ʙạɴ ᴘʜảɪ ɢɪảɪ qᴜʏếᴛ ʜậᴜ qᴜả ᴄʜᴏ ʜàɴʜ ᴠɪ ꜱᴀɪ ᴛʀáɪ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ﹒

2﹒ Tíɴʜ ᴛʀáᴄʜ ɴɢʜɪệᴍ

Dáᴍ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟà ᴍộᴛ đɪềᴜ ᴠô ᴄùɴɢ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴅạʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀẻ﹒ Lᴀɪᴋɪɴᴅ đã ᴛừɴɢ ɴóɪ: “Cʜᴀ ᴍẹ ɴêɴ ᴄó ᴍộᴛ ʜợᴘ đồɴɢ ʙấᴛ ᴛʜàɴʜ ᴠăɴ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴅáᴍ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ”﹒

Tíɴʜ ɢốᴄ ʀễ ᴄủᴀ ᴛʀáᴄʜ ɴɢʜɪệᴍ ʙắᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛừ ᴍốɪ qᴜᴀɴ ʜệ ɢɪữᴀ ᴄʜᴀ ᴍẹ – ᴄᴏɴ ᴄáɪ﹒ Tᴜʏ ɴʜɪêɴ﹐ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴅạʏ ᴛíɴʜ ᴛʀáᴄʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀẻ ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ ᴋʜɪ ᴄʜúɴɢ ᴛʀᴏɴɢ độ ᴛᴜổɪ đɪ ʜọᴄ﹒ Lúᴄ đó﹐ ᴄᴏɴ ᴛʀẻ ᴘʜảɪ ᴛự ʟàᴍ ᴄʜủ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪếᴜ ᴠắɴɢ đɪ ꜱự ɢɪáᴍ ꜱáᴛ ᴠà ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ʙố ᴍẹ﹒ Lᴀᴜʀᴇɴ Fᴏʀᴅ﹐ Pꜱʏ﹒D﹐ ᴍộᴛ ɴʜà ᴛâᴍ ʟý ʜọᴄ ɴʜɪ ᴋʜᴏᴀ ở Lᴏꜱ Aɴɢᴇʟᴇꜱ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ ɢɪảɴɢ ᴅạʏ ᴄáᴄ đứᴄ ᴛíɴʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ʜơɴ ᴠɪệᴄ đặᴛ ʀᴀ ᴋỳ ᴠọɴɢ đúɴɢ ᴠà ꜱᴀɪ﹒

Bà ᴛừɴɢ ɴóɪ: “Cáᴄ ɢɪá ᴛʀị ᴄủᴀ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʟà đủ để ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴛɪếᴘ ᴄậɴ﹒ Đɪềᴜ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʜơɴ ʟà ᴠɪệᴄ ᴛʜấᴍ ɴʜᴜầɴ ᴄáᴄ ɢɪá ᴛʀị ᴛʀᴏɴɢ ᴛừɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄụ ᴛʜể ᴠà ᴅạʏ ᴛʀẻ ᴄáᴄʜ ɢɪảɪ qᴜʏếᴛ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ”﹒

Nʜữɴɢ ᴋʜáɪ ɴɪệᴍ ɴʜư ʟý ʟᴜậɴ ᴠề đạᴏ đứᴄ ʜᴏặᴄ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ɢì ᴋʜɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ﹐ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟà ɴʜữɴɢ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ﹐ ᴄó ᴛʜể ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀẻ ɴʜỏ﹒ Tᴜʏ ɴʜɪêɴ﹐ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ʙạɴ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ﹐ ᴠɪệᴄ ᴛʜấᴜ ʜɪểᴜ ɴʜữɴɢ ʟý ᴅᴏ đằɴɢ ꜱᴀᴜ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴍà ᴄʜúɴɢ ɢặᴘ ᴘʜảɪ ꜱẽ ɢɪúᴘ ᴄᴏɴ ᴛʀẻ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜơɴ ᴋʜɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ áᴘ ʟựᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴠà ᴄʜíɴʜ ᴍìɴʜ﹒

3﹒ Sự ᴛò ᴍò

Nʜɪềᴜ ʙậᴄ ᴄʜᴀ ᴍẹ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʀằɴɢ﹐ ᴋʜɪ ʟêɴ 4 ᴛᴜổɪ ᴄᴏɴ ʜọ ʙắᴛ đầᴜ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ʜỏɪ “ᴛạɪ ꜱᴀᴏ”﹒ Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴍộᴛ ꜱố đứᴀ ᴛʀẻ ʜỏɪ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ʜỏɪ “ᴠô ᴛʜưởɴɢ ᴠô ᴘʜạᴛ” đạɪ ʟᴏạɪ ɴʜư: “Tạɪ ꜱᴀᴏ ᴛạɪ ᴛʀờɪ ʟạɪ ᴄó ᴍàᴜ xᴀɴʜ”﹐ ᴍộᴛ ꜱố ᴋʜáᴄ ᴄó ᴛʜể ʜỏɪ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ʜơɴ ɴʜư: “Tạɪ ꜱᴀᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ʟạɪ ɢʜéᴛ ɴʜᴀᴜ﹖”﹒

Tʜᴇᴏ Jᴀɴᴀ Mᴏʜʀ Lᴏɴᴇ﹐ Tɪếɴ ꜱĩ﹐ Gɪáᴍ đốᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Tʀɪếᴛ ʜọᴄ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ Tʀẻ ᴇᴍ ᴄủᴀ Đạɪ ʜọᴄ Wᴀꜱʜɪɴɢᴛᴏɴ﹐ ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ᴛíɴʜ ᴛò ᴍò ʟà ᴍộᴛ ʏếᴜ ᴛố qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ để ʜɪểᴜ ᴄáᴄ ɢɪá ᴛʀị ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛʀọɴ ᴠẹɴ ʜơɴ﹒

Nʜữɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Tʀɪếᴛ ʜọᴄ ᴄʜᴏ Tʀẻ ᴇᴍ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ﹐ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴠà ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴄó ᴛʜể ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ ꜱᴜʏ ɴɢẫᴍ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ꜱốɴɢ﹒ Tɪếɴ ꜱĩ Mᴏʜʀ Lᴏɴᴇ ᴄũɴɢ ɴêᴜ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜốɴ ꜱáᴄʜ Đứᴀ ᴛʀẻ ᴛʀɪếᴛ ʜọᴄ ᴄủᴀ ʙà ɴʜữɴɢ ᴄáᴄʜ để ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴄó ᴛʜể ᴛự ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ʜỏɪ “ᴛạɪ ꜱᴀᴏ”ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴄáɪ﹒

“Đừɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʀằɴɢ ʙạɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴄâᴜ ᴛʀả ʟờɪ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴠà ɴɢᴀʏ ᴄả ᴋʜɪ ʙạɴ ɴɢʜĩ ʀằɴɢ ʙạɴ ᴄó ᴄâᴜ ᴛʀả ʟờɪ﹐ đừɴɢ qᴜá ᴠộɪ ᴠàɴɢ ᴄʜɪᴀ ꜱẻ ᴠớɪ ᴄʜúɴɢ”﹐ ᴄô ɴóɪ﹒ “Nếᴜ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ɢɪảᴍ ʙớᴛ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴄó ᴛʜẩᴍ qᴜʏềɴ ᴠà ᴄố ᴠấɴ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜốᴄ ʟáᴛ ᴠà ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ɴɢườɪ đồɴɢ ʜàɴʜ ᴠớɪ ʜọ﹐ đɪềᴜ đó ᴛʜựᴄ ꜱự ᴛạᴏ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ᴄú ʜíᴄʜ ᴄʜᴏ ᴍốɪ qᴜᴀɴ ʜệ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴄáɪ”﹒

Tɪếɴ ꜱĩ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ʀằɴɢ ᴄả ʙạɴ ᴠà ᴄᴏɴ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ʜọᴄ đượᴄ ɴʜɪềᴜ đɪềᴜ ᴛừ ᴠɪệᴄ ᴋʜơɪ ᴅậʏ ꜱự ᴛò ᴍò﹐ ᴠì ʙạɴ ᴄó ᴛʜể đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄʜ ɴʜìɴ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ꜱốɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ﹐ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜúɴɢ ᴄó ᴛʜể ɴʜìɴ ᴍọɪ ᴛʜứ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄʜ ᴄởɪ ᴍở ᴠà ɢɪàᴜ ᴛʀí ᴛưởɴɢ ᴛượɴɢ ʜơɴ﹒

4﹒ Tôɴ ᴛʀọɴɢ

Họᴄ ᴄáᴄʜ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ᴍộᴛ đɪềᴜ đặᴄ ʙɪệᴛ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴋʜɪ ᴄʜúɴɢ ʟớɴ ʟêɴ﹒ Nó ᴄʜỉ đơɴ ɢɪảɴ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴇɴ ɴɢᴀɴɢ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʜᴀʏ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ﹒

Kʜɪ Tɪếɴ ꜱĩ Mᴏʜʀ Lᴏɴᴇ đưᴀ ᴛʀɪếᴛ ʜọᴄ đếɴ ɢầɴ ʜơɴ ᴠớɪ ʜọᴄ ꜱɪɴʜ – ᴅù ʟà ᴛʀᴏɴɢ ʟớᴘ ʜọᴄ ở ᴛʀườɴɢ ᴄấᴘ 3 ʜᴀʏ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴠớɪ ʟớᴘ ᴍẫᴜ ɢɪáᴏ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙà ᴄáᴄʜ đâʏ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ – ʙà ʟᴜôɴ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜú ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ʜáᴏ ʜứᴄ ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄó ᴘʜầɴ đốɪ ʟậᴘ ᴄủᴀ ɴʜᴀᴜ﹒ Kʜɪ ᴄâᴜ ʜỏɪ﹐ “Đɪềᴜ ɢì ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɴɢʜĩ ꜱẽ xảʏ ʀᴀ ᴋʜɪ ᴍấᴛ đɪ﹖” đượᴄ đưᴀ ʀᴀ﹐ đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʟớᴘ ʜọᴄ ᴄủᴀ ʜọᴄ ꜱɪɴʜ ʟớᴘ 4﹒ Tʀᴏɴɢ đó ᴍộᴛ ꜱố đứᴀ ᴛʀẻ ᴄó ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ᴍạɴʜ ᴍẽ﹐ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ᴋʜáᴄ ᴄó qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴠô ᴛʜầɴ ʜơɴ﹐ ᴠà ɴʜɪềᴜ đứᴀ ᴛʀẻ ᴋʜôɴɢ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴠề ᴄâᴜ ᴛʀả ʟờɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ɴʜưɴɢ ꜱẵɴ ꜱàɴɢ ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ﹒

Tɪếɴ ꜱĩ Mᴏʜʀ Lᴏɴᴇ ɴóɪ: “Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɴóɪ ʀằɴɢ﹐ ᴍỗɪ ɴɢườɪ đềᴜ ᴄó ᴄáᴄʜ ɴʜìɴ ɴʜậɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴠà ᴛʜậᴛ ᴛʜú ᴠị ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴍộᴛ ᴠấɴ đề đượᴄ ᴋʜáᴍ ᴘʜá ᴛʜᴇᴏ đᴀ ᴄʜɪềᴜ ᴋíᴄʜ”﹒

Sự ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ đóɴɢ ᴍộᴛ ᴠᴀɪ ᴛʀò qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴋʜɪ ʙọɴ ᴛʀẻ ʟớɴ ʟêɴ﹐ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴋʜíᴀ ᴄạɴʜ ʜơɴ ở ᴄᴜộᴄ ꜱốɴɢ ɴàʏ﹒ Tấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴄʜᴀ ᴍẹ đềᴜ ᴍᴜốɴ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ᴍᴀɴɢ ɴʜữɴɢ đứᴄ ᴛíɴʜ ɴʜấᴛ địɴʜ﹐ ɴʜưɴɢ Tɪếɴ ꜱĩ Mᴏʜʀ Lᴏɴᴇ ʟưᴜ ý ʀằɴɢ đɪềᴜ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴘʜảɪ ʜọᴄ ᴄáᴄʜ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜữɴɢ ɢóᴄ ɴʜìɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴄủᴀ ᴍọɪ ɴɢườɪ﹒

Bà ɴóɪ: “Tôɪ ɴɢʜĩ ʀằɴɢ đɪềᴜ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ʙọɴ ᴛʀẻ ᴘʜảɪ ᴛʜấᴍ ɴʜᴜầɴ ʀằɴɢ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ᴄó ᴍộᴛ qᴜᴀɴ đɪểᴍ ɴʜấᴛ địɴʜ ɴàᴏ đó﹐ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴠậʏ ᴠà ᴄáᴄʜ ɴʜìɴ ᴄủᴀ ʜọ ᴄó ᴛʜể ᴄó ɢɪá ᴛʀị”﹒

5﹒ Sự đồɴɢ ᴄảᴍ

Kʜả ɴăɴɢ ᴍộᴛ đứᴀ ᴛʀẻ ʜɪểᴜ ᴠà ᴋếᴛ ɴốɪ ᴠớɪ ᴄảᴍ xúᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɢɪúᴘ xâʏ ᴅựɴɢ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴍốɪ qᴜᴀɴ ʜệ ʙềɴ ᴄʜặᴛ ʜơɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ꜱốɴɢ﹐ đó ʟà ʟý ᴅᴏ ᴛạɪ ꜱᴀᴏ ꜱự đồɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜườɴɢ ʟà ɢɪá ᴛʀị ᴄốᴛ ʟõɪ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ﹒ Đốɪ ᴠớɪ Tɪếɴ ꜱĩ Fᴏʀᴅ﹐ ɢɪảɪ qᴜʏếᴛ ᴋʜáɪ ɴɪệᴍ ɴàʏ ᴠớɪ ᴄậᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 2 ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴄô ấʏ đòɪ ʜỏɪ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴄụ ᴛʜể ʜơɴ﹒

Tɪếɴ ꜱĩ Fᴏʀᴅ ɴóɪ: “Cáᴄʜ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɴóɪ ᴠề ꜱự đồɴɢ ᴄảᴍ ʟà ᴛʜôɴɢ qᴜᴀ ᴛʀò ᴄʜơɪ﹒ Ví ᴅụ﹐ ɴếᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛôɪ ɴéᴍ ᴍộᴛ ᴛʜứ ɢì đó ᴠà ɴó ᴛʀúɴɢ ᴛôɪ﹐ ᴛôɪ ꜱẽ ɴóɪ đɪềᴜ ɢì đó ɴʜư: Oáɪ﹗ Đɪềᴜ đó ʟàᴍ ᴛôɪ đᴀᴜ ᴠà đợɪ ᴀɴʜ ᴛᴀ đáᴘ ʟạɪ”﹒

Gɪờ ʀᴀ ᴄʜơɪ ᴄó ᴛʜể ʟà ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʜữᴜ íᴄʜ để ᴄó ᴛʜể ᴅạʏ ɴʜɪềᴜ ɢɪá ᴛʀị ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ﹒ Bởɪ ʟẽ﹐ ɴó ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴍộᴛ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ xã ʜộɪ để ᴄó ᴛʜể ᴋʜáᴍ ᴘʜá ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ꜱáɴɢ ᴛạᴏ ᴠề ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ᴄáᴄʜ ᴄʜúɴɢ ᴛươɴɢ ᴛáᴄ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ﹒

Tʀᴏɴɢ qᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴇᴏ đᴜổɪ ᴋʜáɪ ɴɪệᴍ ᴠề ꜱự đồɴɢ ᴄảᴍ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍìɴʜ﹐ Tɪếɴ ꜱĩ Fᴏʀᴅ ᴋʜôɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄậᴜ ʙé ᴘʜảɪ ɴóɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ﹐ ᴍà ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍìɴʜ ɴʜìɴ ɴʜậɴ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄậᴜ ᴛᴀ ᴛáᴄ độɴɢ đếɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ﹒ Tɪếɴ ꜱĩ Fᴏʀᴅ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ: “Tôɪ đᴀɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ᴠà ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ để ɢɪúᴘ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ʜɪểᴜ đượᴄ ý ɴɢʜĩᴀ ᴄủᴀ ꜱự đồɴɢ ᴄảᴍ”﹒

Sự đồɴɢ ᴄảᴍ ᴄʜỉ ᴛʀở ɴêɴ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʜơɴ ᴋʜɪ ᴍộᴛ đứᴀ ᴛʀẻ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴍốɪ qᴜᴀɴ ʜệ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ﹒ Tʀẻ ᴇᴍ ᴄó ᴛʜể ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ꜱứᴄ ᴍạɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜúɴɢ ʟàᴍ đɪềᴜ ɢì đó ᴛử ᴛế ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ﹒ Đặᴄ ʙɪệᴛ﹐ ᴄʜᴀ ᴍẹ ꜱẽ ᴛʀᴜʏềɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ độɴɢ ʟựᴄ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʟᴜʏệɴ ᴛậᴘ ꜱự đồɴɢ ᴄảᴍ﹒

6﹒ Gɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴄởɪ ᴍở

Là ᴄʜᴀ ᴍẹ﹐ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɢɪá ᴛʀị qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴠɪệᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴄởɪ ᴍở﹒ Nó ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ đứᴀ ᴛʀẻ ᴛự ᴅᴏ ʙàʏ ᴛỏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ﹐ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴠà ᴍốɪ qᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ʜɪệᴜ qᴜả﹐ ᴄũɴɢ ɴʜư xâʏ ᴅựɴɢ ᴍốɪ qᴜᴀɴ ʜệ ʙềɴ ᴄʜặᴛ ᴠớɪ ᴄʜᴀ ᴍẹ﹒

Tɪếɴ ꜱĩ Mᴏʜʀ Lᴏɴᴇ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴠɪệᴄ ᴍở đầᴜ ᴄᴜộᴄ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴄáɪ đặᴄ ʙɪệᴛ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ﹒ “Bởɪ ᴠì ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴄó ᴋʜɪ ᴄòɴ ɴʜỏ ʟᴜôɴ ᴄó ꜱự ʜɪệɴ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ꜱự ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ʟẫɴ ɴʜᴀᴜ ᴠà ᴄởɪ ᴍở ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ – ɴɢᴀʏ ᴄả ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ ᴛʜáɴɢ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴛôɪ ᴅậʏ ᴛʜì”﹐ ᴄô ɴóɪ﹒

Tíɴʜ ᴄáᴄʜ ʜướɴɢ ɴộɪ ᴋʜôɴɢ ʜẳɴ ʟà ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ﹐ ɴʜưɴɢ ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ʟà ᴄʜᴀ ᴍẹ﹐ ʙạɴ ɴêɴ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ để ᴄᴏɴ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʀᴀᴏ đổɪ ɴʜữɴɢ ᴛâᴍ ᴛư ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄʜ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ﹒ Cʜᴏ ᴅù ʟà ᴄʜỉ ʟà ɴʜữɴɢ đɪềᴜ đơɴ ɢɪảɴ ɴʜư ʜỏɪ ʜᴀɴ xᴇᴍ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ʜᴀʏ ɴóɪ ᴠề ᴍộᴛ ᴄʜủ đề ᴍà ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴛʜấʏ ʜứɴɢ ᴛʜú﹐ ꜱẽ ʟᴜôɴ xâʏ ᴅựɴɢ đượᴄ ᴍộᴛ ᴍốɪ qᴜᴀɴ ʜệ ʙềɴ ᴄʜặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ﹒

Gɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ᴠề ɴʜữɴɢ ưᴜ ᴠà ɴʜượᴄ đɪểᴍ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ᴄả ᴠề ᴍặᴛ ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴠà ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ xã ʜộɪ﹒ Hãʏ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ʜọ﹐ đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴋʜɪ ᴄó ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ﹐ ɴếᴜ ʙạɴ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴠề ᴋʜả ɴăɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ xã ʜộɪ﹒ Qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜấᴛ﹐ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ʜɪệᴜ qᴜả ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ʟà ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ để ᴄó ᴛʜể ᴛʜỏᴀ ꜱứᴄ ᴛʜể ʜɪệɴ ʙảɴ ᴛʜâɴ﹒

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *