Pʜáᴛ ʜɪệɴ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ở ʟá ɢᴀɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ 

Tin tức

Mớɪ đâʏ đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴠô ᴄùɴɢ ʜɪếᴍ ɢặᴘ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴘʜụ ɴữ ᴄó ᴛúɪ ᴛʜᴀɪ ꜱốɴɢ 6-7 ᴛᴜầɴ ᴛạɪ ɢóᴄ ᴛʜùʏ ᴘʜảɪ﹒

Nʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴄơɴ đᴀᴜ ʙụɴɢ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ﹐ ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 26 ᴛᴜổɪ﹐ ở Tʀà Vɪɴʜ đã đượᴄ ᴄáᴄ ʙáᴄ ꜱĩ ᴋʜᴏᴀ Cấᴘ ᴄứᴜ (Bệɴʜ ᴠɪệɴ Từ Dũ – TP﹒ Hồ Cʜí Mɪɴʜ) ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xử ʟý ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ﹒ Cáᴄ ʙáᴄ ꜱĩ ɴʜậɴ địɴʜ đâʏ ʟà ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜɪếᴍ ɢặᴘ﹐ ᴄó ᴛʜể ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ﹒

Cʜị N đã ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴛừɴɢ ꜱɪɴʜ ᴍổ ᴄáᴄʜ đâʏ 3 ɴăᴍ﹒ Hᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ đã ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛʀáɴʜ ᴛʜᴀɪ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ xᴜấᴛ ᴛɪɴʜ ɴɢᴏàɪ ᴍỗɪ ᴋʜɪ qᴜᴀɴ ʜệ﹒ Bảɴ ᴛʜâɴ ᴄʜị N ᴄũɴɢ ᴄó ᴋɪɴʜ ɴɢᴜʏệᴛ ᴋʜôɴɢ đềᴜ ɴêɴ ᴄʜị ᴋʜôɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍìɴʜ ʙị ᴄʜậᴍ ᴋɪɴʜ﹒

Mộᴛ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ﹐ ᴄʜị N đᴀᴜ ʙụɴɢ âᴍ ỉ﹐ ɴửᴀ ʙụɴɢ ᴛʀêɴ đᴀᴜ ɴʜɪềᴜ﹐ ᴘʜíᴀ ʙêɴ ᴘʜảɪ ᴠà ᴄàɴɢ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ đᴀᴜ﹒ Nɢàʏ 06/06﹐ ᴄʜị N đã đếɴ ᴋʜáᴍ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ᴛư ɴʜâɴ﹐ ᴛạɪ đâʏ ᴄʜị đượᴄ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ɴɢʜɪ ɴɢờ ʙệɴʜ ʟý đạɪ ᴛʀàɴɢ﹐ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛʜêᴍ﹒ Kʜɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛạɪ ɴʜà﹐ ᴄơɴ đᴀᴜ ᴠẫɴ ᴅɪễɴ ʀᴀ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ﹐ đếɴ ɴɢàʏ 10/06 ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đếɴ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ᴛư ᴋʜáᴄ để ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ ᴠà đượᴄ ʙáᴄ ꜱĩ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄó ᴛʜᴀɪ ở ɢóᴄ ɢᴀɴ﹐ đề ɴɢʜị ᴄʜị ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ BV Sảɴ Nʜɪ Tʀà Vɪɴʜ﹒

Tʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ﹐ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ổ ʙụɴɢ ở ɢóᴄ ɢᴀɴ﹐ ᴛʜᴀɪ ᴋʜᴏảɴɢ 6-7 ᴛᴜầɴ ʀấᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ɴɢườɪ ʙệɴʜ﹒ Báᴄ ꜱĩ đã đề ɴɢʜị ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀêɴ để đượᴄ xử ʟý.

Bệɴʜ ɴʜâɴ ꜱᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ đã ổɴ địɴʜ (Ảɴʜ: BV Từ Dũ)

Tạɪ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Từ Dũ﹐ ᴄáᴄ ʙáᴄ ꜱĩ đã đáɴʜ ɢɪá ᴛổɴɢ qᴜáᴛ ᴍạᴄʜ﹐ ʜᴜʏếᴛ áᴘ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜá ổɴ địɴʜ﹒ Qᴜᴀ ꜱɪêᴜ âᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴛʜùʏ ɢᴀɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛúɪ ᴛʜᴀɪ ᴠớɪ ᴋíᴄʜ ᴛʜướᴄ 45x34x30ᴍᴍ﹐ ᴄó ᴘʜôɪ ᴛʜᴀɪ﹐ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴛɪᴍ ᴛʜᴀɪ﹐ đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄó ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ xᴜấᴛ ʜᴜʏếᴛ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ổ ʙụɴɢ (ᴅịᴄʜ ổ ʙᴜɴɢ)﹒ Cʜứᴄ ɴăɴɢ ɢᴀɴ ᴛʜậɴ﹐ đôɴɢ ᴍáᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ ʜạɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ﹒

Bᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã qᴜʏếᴛ địɴʜ ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴄʜᴏ ᴄᴜộᴄ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ﹐ đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ʟɪêɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ Gᴀɴ ᴍậᴛ﹐ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Cʜợ Rẫʏ ʜỗ ᴛʀợ ᴠì qᴜá ᴛʀìɴʜ xử ʟý ᴄó ᴛʜể xảʏ ʀᴀ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ﹒ Kʜốɪ ᴛʜᴀɪ ᴄó ᴛʜể ᴠỡ ʙấᴛ ᴄứ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴅẫɴ đếɴ ᴋʜôɴɢ ᴄầᴍ ᴍáᴜ đượᴄ﹐ ɢɪốɴɢ ɴʜư ᴠỡ ɢᴀɴ ᴘʜảɪ ᴄắᴛ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ɢᴀɴ﹐ ᴛʀᴜʏềɴ ᴍáᴜ ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ʟớɴ﹒ Nɢᴏàɪ ʀᴀ﹐ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ᴛʜể ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ qᴜᴀɴ ʟâɴ ᴄậɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴍổ ᴠà đáɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ ɴʜấᴛ ʟà ᴄó ᴛʜể ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛử ᴠᴏɴɢ﹒

Nɢàʏ 11/06﹐ ᴄáᴄ ʙáᴄ ꜱĩ đã qᴜʏếᴛ địɴʜ ʀạᴄʜ đườɴɢ ɢɪữᴀ ᴛʀêɴ ở ʀốɴ﹐ ʟấʏ ᴛʀọɴ ᴋʜốɪ ᴛʜᴀɪ﹐ đốᴛ ᴄầᴍ ᴍáᴜ ɴʜᴜ ᴍô ɢᴀɴ﹒ Qᴜá ᴛʀìɴʜ ᴍổ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ﹐ ᴋɪểᴍ ꜱᴏáᴛ ᴄầᴍ ᴍáᴜ ᴛốᴛ﹐ ᴍáᴜ ᴍấᴛ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 1﹒500 ᴍʟ﹒ Tʀᴏɴɢ ᴍổ﹐ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴛʀᴜʏềɴ ʜồɴɢ ᴄầᴜ ʟắɴɢ﹐ ʜᴜʏếᴛ ᴛươɴɢ ᴛươɪ đôɴɢ ʟạɴʜ﹐ ᴋếᴛ ᴛủᴀ ʟạɴʜ﹒ Sᴀᴜ 2 ᴛɪếɴɢ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ﹐ ᴄᴜộᴄ ᴍổ đã ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ﹒

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍổ đếɴ ʜɪệɴ ᴛạɪ﹐ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã ᴛốᴛ ʟêɴ﹐ ᴄó ᴛʜể ᴠậɴ độɴɢ﹐ đɪ ʟạɪ ᴠà ăɴ ᴄʜáᴏ﹒

Cáᴄ ʙáᴄ ꜱĩ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Từ Dũ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ﹐ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ để đượᴄ xử ʟý ʙởɪ đâʏ ʟà ᴍộᴛ ᴄᴀ ʙệɴʜ ʜɪếᴍ ɢặᴘ ᴠà ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ꜱớᴍ﹒

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *