Đổ ᴄᴏᴄᴀ ᴠàᴏ ʙồɴ ᴄầᴜ ᴀɪ ᴄũɴɢ ʙảᴏ ʟãɴɢ ᴘʜí ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢờ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ 1 ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ ᴋʜôɴɢ ɴʜỏ

Tin tức

Vớɪ ᴍẹᴏ ɴʜỏ ᴅướɪ đâʏ ᴄʜị ᴇᴍ ᴄó ᴛʜể ᴛự ᴍìɴʜ ᴛʜôɴɢ ʙồɴ ᴄầᴜ ᴋʜɪ ᴄʜúɴɢ ʙị ᴛắᴄ ʀấᴛ ʜɪệᴜ qᴜả﹐ ᴄʜẳɴɢ ᴄầɴ ᴛốɴ ᴛɪềɴ ɢọɪ ᴛʜợ﹒

Vì ꜱᴀᴏ Cᴏᴄᴀ ʟạɪ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛắᴄ ʙồɴ ᴄầᴜ﹖

Tʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏᴄᴀ ᴄó ᴄʜứᴀ ʜợᴘ ᴄʜấᴛ Sᴏᴅɪᴜᴍ Bɪᴄᴀʀʙᴏɴᴀᴛᴇ ᴄó ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏᴄᴀ ᴠớɪ ᴋʜả ɴăɴɢ ăɴ ᴍòɴ ᴄáᴄ ᴄʜấᴛ ᴛʜảɪ ʜữᴜ ᴄơ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ﹒ Vớɪ ᴛíɴʜ ᴋɪềᴍ ᴄó ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏᴄᴀ ᴛʜì ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴄʜấᴛ ᴛʜảɪ ɴʜư ᴘʜâɴ﹐ ɢɪấʏ đềᴜ đượᴄ ᴄᴏᴄᴀ ᴘʜâɴ ʜủʏ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ﹒ Nɢᴏàɪ ʀᴀ ᴛʜì ᴄᴏᴄᴀ ᴄòɴ đượᴄ ꜱử ᴅụɴɢ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛẩʏ ᴛʀắɴɢ ᴠà xử ʟý ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴠɪ ᴋʜᴜẩɴ ᴄủᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙồɴ ᴄầᴜ﹒

Cáᴄʜ ᴛʜôɴɢ ᴛắᴄ ʙồɴ ᴄầᴜ ʙằɴɢ ᴄᴏᴄᴀ ᴀɪ ᴄũɴɢ ʟàᴍ đượᴄ

Bướᴄ 1: Đầᴜ ᴛɪêɴ ʙạɴ ᴅùɴɢ ɴướᴄ để ʟàᴍ ướᴛ ʙồɴ ᴄầᴜ ᴛʀướᴄ﹒ Sᴀᴜ đó đổ ᴍộᴛ ᴄʜᴀɪ ᴄᴏᴄᴀ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʙồɴ ᴄầᴜ ɴʜớ đổ ᴄʜᴏ đềᴜ xᴜɴɢ qᴜᴀɴʜ ʙồɴ ᴄầᴜ﹒

Bướᴄ 2: Tʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 1 ɢɪờ ʙạɴ đừɴɢ đổ ɢì ᴠàᴏ ʙồɴ ᴄầᴜ để ᴄᴏᴄᴀ ᴛʜấᴍ ᴠàᴏ ʙồɴ ᴄầᴜ ᴠà ăɴ ᴍòɴ ᴄʜấᴛ ᴛʜảɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙồɴ ᴄầᴜ﹒

Bướᴄ 3: Tɪếᴘ đếɴ ᴅùɴɢ ᴄọ ʀửᴀ ᴠà ᴄâʏ ᴛʜụᴛ để xử ʟý ᴠệ ꜱɪɴʜ ᴠà ᴛʜụᴛ ʙồɴ ᴄầᴜ﹐ ᴄó ᴛʜể ᴅùɴɢ ᴛʜêᴍ ɴướᴄ để đổ ᴠàᴏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙồɴ ᴄầᴜ ᴄʜᴏ áᴘ ʟựᴄ đẩʏ ᴘʜâɴ đɪ﹒

Bướᴄ 4: Nếᴜ ʙạɴ ꜱử ᴅụɴɢ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ᴄáᴄʜ ɴàʏ ʜɪệᴜ qᴜả ᴛʜì ᴄó ᴛʜể áᴘ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ᴋʜáᴄ

Nʜữɴɢ ʟợɪ íᴄʜ ᴋʜáᴄ ᴛừ ᴄᴏᴄᴀ ᴍà ʙạɴ ɴêɴ ʙɪếᴛ

Gɪúᴘ ʟᴏạɪ ʙỏ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴅầᴜ ᴍỡ ᴄứɴɢ đầᴜ: Đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴʜư ʙếᴘ ăɴ ᴛʜườɴɢ ᴄó ᴅầᴜ ᴍỡ ʙáᴍ ᴠàᴏ﹐ ʙạɴ ᴄʜỉ ᴄầɴ ʟấʏ ᴄᴏᴄᴀ ɴʜúɴɢ ᴠớɪ ᴍɪếɴɢ ᴠảɪ ᴍềᴍ ᴍọɪ ᴛʜứ ꜱẽ đượᴄ ʟᴀᴜ ꜱạᴄʜ ʙóɴɢ﹒Tʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅầᴜ ᴍỡ ʙáᴍ ᴛʀêɴ ô ᴛô﹐ xᴇ ᴍáʏ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể đổ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄᴏᴄᴀ ᴠàᴏ ʀồɪ ᴄʜờ 15 ᴘʜúᴛ ꜱᴀᴜ ʟấʏ ᴠảɪ ʟᴀᴜ ꜱạᴄʜ ʟà xᴏɴɢ﹒

Cᴏᴄᴀ ɢɪúᴘ ʟᴏạɪ ʙỏ ʀỉ ꜱéᴛ: Cʜᴏ ᴅù ɴɢàʏ ɴᴀʏ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟᴏạɪ ᴄʜấᴛ ʀỉ ꜱéᴛ đượᴄ ʙàʏ ʙáɴ ᴛʀêɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ᴄầɴ ᴛʜì ᴄᴏᴄᴀ ᴠẫɴ ᴘʜáᴛ ʜᴜʏ đượᴄ ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ᴄủᴀ ɴó﹒Cáᴄʜ xử ʟý ᴄựᴄ ᴋỳ đơɴ ɢɪảɴ﹐ đổ ᴄᴏᴄᴀ ᴠàᴏ ᴛʜᴀᴜ ʀồɪ ꜱᴀᴜ đó ɴɢâᴍ ᴛʜᴀɴʜ ꜱắᴛ ʀỉ ꜱéᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 15 ᴘʜúᴛ﹐ ʟấʏ ʀᴀ đáɴʜ ʙóɴɢ ʟạɪ ʟà xᴏɴɢ﹒

Cᴏᴄᴀ ɢɪúᴘ ᴠệ ꜱɪɴʜ ꜱạᴄʜ ᴄửᴀ ᴋíɴʜ ʙằɴɢ ᴄᴏᴄᴀ: Bạɴ ᴄó ᴛʜể ᴅùɴɢ ᴄᴏᴄᴀ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴅᴜɴɢ ᴅịᴄʜ ʟᴀᴜ ᴋíɴʜ ᴋʜáᴄ﹒ Nʜữɴɢ ɢì ᴄầɴ ʟàᴍ ʙâʏ ɢɪờ ʟà ɴɢâᴍ ᴍộᴛ ᴍɪếɴɢ ᴠảɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴄᴏᴄᴀ ᴠà ʟᴀᴜ ɴʜẹ ʟêɴ ᴄửᴀ ꜱổ﹐ ᴄửᴀ ᴋíɴʜ﹐ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟà ɢươɴɢ﹐ ꜱᴀᴜ đó ʜãʏ ɴʜớ ʟᴀᴜ ʟạɪ ʙằɴɢ ɴướᴄ ᴛʜườɴɢ để ᴄửᴀ ᴋíɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴄồɴ ᴛʀùɴɢ ɢʜé ᴛʜăᴍ ɴʜé﹗

Cᴏᴄᴀ ɢɪúᴘ ʟᴏạɪ ʙỏ ʙáᴍ đᴇɴ ᴛʀêɴ ɴồɪ: Xᴏᴏɴɢ ᴄʜảᴏ ᴋʜɪ ꜱử ᴅụɴɢ ʟâᴜ ɴɢàʏ ꜱẽ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜữɴɢ ᴠếᴛ đᴇɴ ʙẩɴ﹒ Để ʟᴏạɪ ʙỏ ɴʜữɴɢ ᴠếᴛ đᴇɴ ʙẩɴ ɴàʏ ʙạɴ ᴄʜỉ ᴄầɴ ɴɢâᴍ ᴠàᴏ ᴄᴏᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 15-20 ᴘʜúᴛ ʀồɪ ᴄọ ɴồɪ ɴʜư ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ʟà ʜếᴛ ɴɢᴀʏ﹒

Cᴏᴄᴀ ᴋʜử ʙỏ ᴠếᴛ ʙẩɴ ᴛʀêɴ qᴜầɴ áᴏ: Cʜắᴄ ʜẳɴ ʙạɴ ꜱẽ ᴄựᴄ ᴋỳ ɴɢạᴄ ɴʜɪêɴ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛớɪ ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ᴛʜứᴄ ᴜốɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ᴄôɴɢ ᴅụɴɢ ᴋʜử ᴍùɪ ʜôɪ﹐ ᴍùɪ xăɴɢ ᴠươɴɢ ᴛʀêɴ qᴜầɴ áᴏ ᴍà ᴄòɴ ᴄó ᴛʜể ᴛẩʏ ꜱạᴄʜ đượᴄ ᴍọɪ ᴠếᴛ ʙẩɴ ᴋʜó ʀᴀ ɴʜấᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ꜱử ᴅụɴɢ đếɴ ɴɢâᴍ ᴛʜᴜốᴄ ᴛẩʏ ᴍạɴʜ﹒

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *