Tʜả 2 ᴠɪêɴ đá ʟạɴʜ ᴠàᴏ ɴồɪ ᴄơᴍ﹐ ɴʜậɴ ʟợɪ íᴄʜ ʙấᴛ ɴɢờ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ʙɪếᴛ

Tin tức

Tʜᴀʏ ᴠì ᴄʜỉ ᴅùɴɢ ɴướᴄ ʟã ɴấᴜ ᴄơᴍ ɴʜư ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ﹐ ʙạɴ ʜãʏ ᴛʜử ʙỏ 2 ᴠɪêɴ đá ʟạɴʜ ᴠàᴏ ɴồɪ để ɴấᴜ ᴄùɴɢ xᴇᴍ﹒ Kếᴛ qᴜả ꜱẽ ʜếᴛ ꜱứᴄ ʙấᴛ ɴɢờ﹒

Tʜả đá ʟạɴʜ ᴠàᴏ ɴồɪ ᴄơᴍ

Nấᴜ ᴄơᴍ ʟà ᴠɪệᴄ ɴʜà ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴍỗɪ ɴɢàʏ﹒ Nɢʜᴇ ᴛʜì đơɴ ɢɪảɴ ɴʜưɴɢ để ᴄó ɴồɪ ᴄơᴍ ɴɢᴏɴ﹐ ʙạɴ ᴄũɴɢ ᴄầɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ʙí qᴜʏếᴛ ɴʜấᴛ địɴʜ﹒ Để ᴄó ɴồɪ ᴄơᴍ ᴅẻᴏ ᴛʜơᴍ﹐ ᴛʜᴀʏ ᴠì ᴄʜỉ ɴấᴜ ʙằɴɢ ɴướᴄ ʟã ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ﹐ ʙạɴ ʜãʏ ᴄʜᴏ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ đặᴄ ʙɪệᴛ﹒ Đó ᴄʜíɴʜ ʟà đá ʟạɴʜ﹒

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴏ ɢạᴏ ᴠà đổ ᴠàᴏ ɴồɪ﹐ ʙạɴ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ʟượɴɢ ɴướᴄ ᴛʜíᴄʜ ʜợᴘ ᴠàᴏ ʙỏ 2-3 ᴠɪêɴ đá ʟạɴʜ ᴠàᴏ ɴấᴜ ᴄùɴɢ﹒ Đậʏ ɴắᴘ ɴồɪ ᴠà để ᴛʀᴏɴɢ 15 ᴘʜúᴛ (ᴋʜôɴɢ ᴄắᴍ đɪệɴ ɴồɪ ᴄơᴍ)﹒ Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜếᴛ 15 ᴘʜúᴛ﹐ ʙạɴ ᴍớɪ ᴄắᴍ đɪệɴ ᴠà ʙậᴛ ɴồɪ ᴄơᴍ ɴʜư ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ﹒

Mụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ ᴠɪệᴄ ʙỏ đá ʟạɴʜ ᴠàᴏ ɴồɪ ᴄơᴍ ꜱẽ ɢɪúᴘ ᴛʀì ʜᴏãɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʜấᴘ ᴛʜᴜ ɴướᴄ ᴄủᴀ ɢạᴏ﹐ ʟàᴍ ᴛăɴɢ độ ᴅẻᴏ ᴄủᴀ ɢạᴏ﹒ Bỏ đá ʟạɴʜ ᴠàᴏ ɢạᴏ ᴄũɴɢ ɢɪúᴘ ᴛăɴɢ ʟượɴɢ ᴀxɪᴛ ᴀᴍɪɴ﹐ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴇɴᴢʏᴍᴇ ᴘʜâɴ ʜủʏ độ ɴɢọᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜạᴛ ɢạᴏ﹐ ᴍᴀɴɢ đếɴ ʜươɴɢ ᴠị ᴛʜơᴍ ɴɢᴏɴ ʜơɴ﹒

Nấᴜ ᴄơᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜêᴍ đá ʟạɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʙí qᴜʏếᴛ ᴍà ɴɢườɪ Nʜậᴛ ʀấᴛ ʜᴀʏ áᴘ ᴅụɴɢ﹒

Lưᴜ ý﹐ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ ᴛʜêᴍ đá ʟạɴʜ﹐ ʙạɴ ɴêɴ ɢɪảᴍ ʙớᴛ ʟượɴɢ ɴướᴄ ᴄʜᴏ ᴠàᴏ ɴồɪ để ᴛʀáɴʜ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄơᴍ ʙị ɴʜãᴏ﹐ ɴáᴛ ᴋʜɪ ɴấᴜ ᴄʜíɴ﹒ Tʀướᴄ ᴋʜɪ ɴấᴜ ᴄó ᴛʜể ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʟượɴɢ ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴồɪ xᴇᴍ đã ᴘʜù ʜợᴘ ᴄʜưᴀ﹐ ᴄó ᴄầɴ ɢɪᴀ ɢɪảᴍ ᴋʜôɴɢ﹒

Mộᴛ ꜱố ʙí qᴜʏếᴛ ɴấᴜ ᴄơᴍ ɴɢᴏɴ ᴋʜáᴄ

Nɢᴏàɪ ᴠɪệᴄ ᴛʜêᴍ đá ʟạɴʜ ᴠàᴏ ɴồɪ ᴄơᴍ﹐ ʙạɴ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀᴍ ᴋʜảᴏ ᴍộᴛ ꜱố ʙí qᴜʏếᴛ ɴấᴜ ᴄơᴍ ɴɢᴏɴ ᴋʜáᴄ ᴅướɪ đâʏ﹒

Tʜêᴍ ᴍậᴛ ᴏɴɢ ᴠàᴏ ᴄơᴍ

Nɢᴏàɪ ᴠɪệᴄ ᴄʜᴏ đá ʟạɴʜ﹐ ᴍộᴛ ꜱố ɴɢườɪ Nʜậᴛ ᴄòɴ ᴄʜᴏ ᴄả ᴍậᴛ ᴏɴɢ ᴠàᴏ ᴄơᴍ﹒ Tʜᴇᴏ ʜọ﹐ ᴍậᴛ ᴏɴɢ ꜱẽ ɢɪúᴘ ʜạᴛ ɢạᴏ ɢɪữ ɴướᴄ ᴛốᴛ ʜơɴ﹐ ᴄơᴍ ɴɢᴏɴ ᴠà ᴅẻᴏ ʜơɴ﹒

Tʜêᴍ ᴍᴜốɪ ᴠà ᴅầᴜ ᴍè ᴠàᴏ ᴄơᴍ

Bạɴ ᴄó ᴛʜể ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ ᴍᴜốɪ ᴠà ᴠàɪ ɢɪọᴛ ᴅầᴜ ᴍè ᴠàᴏ ᴛʀộɴ ᴄùɴɢ ɢạᴏ ʀồɪ ɴấᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄơᴍ﹒ Nʜư ᴠậʏ﹐ ᴄơᴍ ꜱẽ đậᴍ đà﹐ ᴛʜơᴍ ᴠà ᴄăɴɢ ʙóɴɢ ʜơɴ﹒ Nếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅầᴜ ᴍè﹐ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʙằɴɢ ᴅầᴜ ăɴ﹐ ᴅầᴜ đậᴜ ᴘʜọɴɢ﹐ ᴅầᴜ ᴏʟɪᴜ đềᴜ đượᴄ﹒

Tʜêᴍ ɢɪấᴍ ᴛʀắɴɢ ᴠàᴏ ɴồɪ ᴄơᴍ

Để ɢɪữ ᴄơᴍ ʟâᴜ ôɪ ᴛʜɪᴜ ᴠà ᴅậʏ ᴍùɪ﹐ ɴɢườɪ Nʜậᴛ ꜱẽ ᴄʜᴏ ᴠàɪ ɢɪọᴛ ɢɪấᴍ ᴛʀắɴɢ Nʜậᴛ Bảɴ ᴠàᴏ ɴồɪ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɴấᴜ﹒ Nếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟᴏạɪ ɢɪấᴍ ᴛʀắɴɢ Nʜậᴛ Bảɴ﹐ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʙằɴɢ ɢɪấᴍ ᴛʜườɴɢ ᴄũɴɢ đượᴄ﹒ Cʜỉ ᴄầɴ ᴄʜᴏ ᴠàɪ ɢɪọᴛ ᴠàᴏ ɴồɪ ʟà ᴄơᴍ đã ᴛʀắɴɢ ᴛʜơᴍ ʀồɪ﹒

Nấᴜ ᴄơᴍ ʙằɴɢ ʙɪᴀ

Nɢườɪ Nʜậᴛ ᴄòɴ ᴄʜᴏ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ íᴛ ʙɪᴀ ᴠàᴏ ɴồɪ để ɴấᴜ ᴠớɪ ᴄơᴍ﹒ Tʜᴇᴏ ʜọ﹐ ᴄáᴄʜ ɴàʏ ꜱẽ ɢɪúᴘ ᴄơᴍ ᴍềᴍ﹐ ᴛʜơᴍ ɴɢᴏɴ ʜơɴ﹒

Nấᴜ ᴄơᴍ ʙằɴɢ ɴướᴄ ᴛʀà

Cáᴄʜ ɴấᴜ ᴄơᴍ ʙằɴɢ ɴướᴄ ᴛʀà ʀấᴛ ᴘʜổ ʙɪếɴ ở Nʜậᴛ﹒ Tʜᴀʏ ᴠì ɴấᴜ ʙằɴɢ ɴướᴄ ʟã ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ﹐ ʜọ ꜱẽ ᴄʜᴏ ɴướᴄ ᴛʀà ᴠàᴏ ɴấᴜ để ᴛạᴏ ᴛʜêᴍ ᴍàᴜ ꜱắᴄ﹐ ᴍùɪ ᴠị ᴠà ᴛăɴɢ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ ᴄʜᴏ ᴍóɴ ᴄơᴍ﹒

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *