Mᴜốɴ ɴấᴜ ᴄơᴍ ɴɢᴏɴ﹐ ᴅẻᴏ﹐ ᴄʜíɴ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴋʜô ᴠà ɴʜãᴏ ᴛʜì đừɴɢ qᴜêɴ áᴘ ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ ᴍẹᴏ ɴàʏ

Tin tức

Nấᴜ ᴄơᴍ ᴛưởɴɢ ᴄʜừɴɢ ɴʜư ʟà ᴍộᴛ ᴠɪệᴄ ᴄựᴄ ᴋỳ đơɴ ɢɪảɴ ᴠà ʜầᴜ ɴʜư ᴀɪ ᴄũɴɢ đềᴜ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ đượᴄ﹒ Tᴜʏ ɴʜɪêɴ để ɴấᴜ ʀᴀ đượᴄ ᴍộᴛ ɴồɪ ᴄơᴍ ɴɢᴏɴ﹐ ᴍềᴍ ᴅẻᴏ﹐ ᴋʜôɴɢ ʙị qᴜá ᴋʜô ʜᴀʏ qᴜá ɴʜãᴏ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ʜề ᴅễ ᴅàɴɢ﹒ Vớɪ ʙí qᴜʏếᴛ ᴠà ᴄáᴄʜ ɴấᴜ ᴄơᴍ ɴɢᴏɴ ɴàʏ đảᴍ ʙảᴏ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ɴấᴜ đượᴄ ᴍộᴛ ɴồɪ ᴄơᴍ ᴅẻᴏ ᴍềᴍ﹐ ɢɪúᴘ ʙữᴀ ᴄơᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴɢᴏɴ ʟàɴʜ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ đó﹒

Cʜọɴ ɢạᴏ ɴɢᴏɴ

– Đầᴜ ᴛɪêɴ để ɴấᴜ đượᴄ ᴄơᴍ ɴɢᴏɴ﹐ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄầɴ ᴄʜọɴ ᴍᴜᴀ ɢạᴏ ꜱạᴄʜ﹐ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ﹐ ᴠàᴏ ᴍùᴀ ᴠà ɴɢᴏɴ﹒ Gạᴏ ɴɢᴏɴ đúɴɢ ɴɢʜĩᴀ ʟà ɢạᴏ ᴍớɪ﹐ ɴêɴ ᴄʜọɴ ɢạᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴍùᴀ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴍᴜᴀ ɢạᴏ đã để ʟâᴜ ᴠì ɴʜư ᴠậʏ ᴄʜúɴɢ ꜱẽ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴄʜấᴛ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ﹐ ᴍấᴛ đɪ ᴠị ɴɢọᴛ ᴛự ɴʜɪêɴ﹐ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴍùɪ ᴛʜơᴍ ᴠốɴ ᴄó ᴄủᴀ ɢạᴏ ɴữᴀ﹒

– Kʜɪ ᴄʜọɴ ɢạᴏ ɴêɴ ᴄʜọɴ ɢạᴏ ᴄó ʜạᴛ đềᴜ﹐ ᴛʀòɴ ᴠà ʙóɴɢ﹒  Kʜôɴɢ ɴêɴ ᴄʜọɴ ɢạᴏ ʙị ɢãʏ﹐ ɴáᴛ ᴠà ᴄó ᴍàᴜ ᴠàɴɢ﹐ đᴇɴ ᴠì đó ʟà ɢạᴏ ʙị ʜư﹐ để ʟâᴜ﹒ Kʜôɴɢ ᴄʜọɴ ɢạᴏ ᴄó ᴍàᴜ qᴜá ᴛʀắɴɢ ʜᴀʏ ʙị ʙạᴄ ʙụɴɢ ᴠì ʀấᴛ ᴄó ᴛʜể đó ʟà ɢạᴏ đượᴄ ᴛẩʏ ᴛʀắɴɢ ʜᴏặᴄ xáᴛ qᴜá ᴋĩ ᴋʜɪếɴ ʟớᴘ ᴄáᴍ ɢạᴏ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ʙị ʙᴀʏ ᴍấᴛ﹒

– Gạᴏ ᴘʜảɪ ᴄó ᴍùɪ ᴛʜơᴍ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ﹐ ꜱẽ ɴɢửɪ ᴛʜấʏ đượᴄ ʜươɴɢ ᴛʜᴏᴀɴɢ ᴛʜᴏảɴɢ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍùɪ ẩᴍ ᴍốᴄ ʜᴏặᴄ ᴍùɪ ʟạ﹒

– Có ᴛʜể ɴếᴍ ᴛʜử ɢạᴏ để ʙɪếᴛ đượᴄ ʟà ɢạᴏ ɴɢᴏɴ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ﹒ Cʜᴏ ʜạᴛ ɢạᴏ ᴠàᴏ ᴍɪệɴɢ ɴʜᴀɪ﹐ ɴếᴜ ɢạᴏ ᴄó ᴠị ɴɢọᴛ ɴʜẹ﹐ ᴄảᴍ ɴʜậɴ đượᴄ độ ʙộᴛ ʙộᴛ﹐ ᴛʜơᴍ ᴛʜơᴍ ᴛʜì ʟà ɢạᴏ ɴɢᴏɴ﹒

Vᴏ ɢạᴏ đúɴɢ ᴄáᴄʜ

– Sᴀᴜ ᴋʜɪ đã ᴄʜọɴ đượᴄ ɢạᴏ ɴɢᴏɴ﹐ ʙắᴛ đầᴜ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴠᴏ ɢạᴏ﹒ Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ʙướᴄ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ để ɢạᴏ ᴋʜɪ ᴄʜíɴ đượᴄ ɴɢᴏɴ﹒

– Cʜᴏ ɴướᴄ ᴠàᴏ ɴồɪ ᴄơᴍ đã ᴄó ɢạᴏ﹐ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ᴠᴏ ɢạᴏ ʀồɪ ᴋʜᴜấʏ đềᴜ để ᴄáᴛ ʙụɪ﹐ ᴠỏ ᴛʀấᴜ﹐ ꜱạɴ ᴄòɴ ʙáᴍ ᴛʀêɴ ʜạᴛ ɢạᴏ﹐ ᴄʜắᴄ ɴướᴄ ʀᴀ ʀồɪ ᴄʜế ɴướᴄ ꜱạᴄʜ ᴠàᴏ ᴠᴏ ᴛʜêᴍ 2 đếɴ 3 ʟầɴ ɴữᴀ﹒ Tʜườɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ꜱẽ ᴠᴏ 3 ʟầɴ để ɢạᴏ ꜱạᴄʜ ʜơɴ ᴠà ᴠẫɴ ɢɪữ đượᴄ ʟớᴘ ᴄáᴍ ɢạᴏ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ﹒ Có ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʜᴀʏ ᴠᴏ ɢạᴏ ʀấᴛ qᴜᴀ ʟᴏᴀ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ɴʜư ᴠậʏ ꜱẽ ᴋʜôɴɢ ɢɪúᴘ ɢạᴏ ꜱạᴄʜ đượᴄ ʜếᴛ ᴄʜấᴛ ʙẩɴ ᴄòɴ ꜱóᴛ﹒

Đᴏ ᴍứᴄ ɴướᴄ ᴋʜɪ ɴấᴜ

– Gạᴏ ᴋʜɪ đã đượᴄ ʟàᴍ ꜱạᴄʜ ᴛʜì ᴄʜế ɴướᴄ ᴠàᴏ ᴠà đᴏ xᴇᴍ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴướᴄ ʟà đủ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴅùɴɢ ɴɢóɴ ᴛᴀʏ ᴛʀỏ ᴄʜᴏ ᴠàᴏ ɴồɪ ᴄơᴍ﹐ ɴɢóɴ ᴛᴀʏ ᴄʜỉ ᴠừᴀ ᴄʜạᴍ ɢạᴏ ᴠà ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴄắᴍ ꜱâᴜ xᴜốɴɢ đáʏ ɴồɪ﹐ ɴếᴜ ᴍứᴄ ɴướᴄ ᴛớɪ ʟóɴɢ ᴛᴀʏ đầᴜ ᴛɪêɴ ʟà đủ﹐ ᴄơᴍ ꜱẽ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴋʜô ʜᴀʏ ɴʜãᴏ﹒ Hᴏặᴄ ᴄʜᴏ ᴄả ʙàɴ ᴛᴀʏ ᴠàᴏ﹐ ɴếᴜ ᴍứᴄ ɴướᴄ ɴɢậᴘ qᴜᴀ ᴛᴀʏ ʟà đượᴄ﹒ Cʜú ý ᴄʜỉ ɴêɴ đặᴛ ᴛᴀʏ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ᴛʀêɴ ʙề ᴍặᴛ ɢạᴏ ᴛʜôɪ ɴʜᴀ﹒

Nɢâᴍ ɢạᴏ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɴấᴜ

– Cʜắᴄ ʜẵɴ ᴋʜɪ ɴấᴜ ᴄơᴍ ꜱẽ ᴄó ʀâᴛ íᴛ ɴɢườɪ ɴɢâᴍ ɢạᴏ ʀồɪ ᴍớɪ ʙắᴛ ɴấᴜ﹐ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴠì ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠà ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ ʙɪếᴛ đếɴ ᴄáᴄʜ ɴàʏ﹒

– Kʜɪ ɢạᴏ đã ᴠᴏ xᴏɴɢ﹐ ᴄʜế ɴướᴄ ᴛʜì ɴɢâᴍ ɢạᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 15 ᴘʜúᴛ ʀồɪ ʜẵɴɢ ʙắᴛ ʟêɴ ɴấᴜ﹒ Nʜư ᴠậʏ ᴄơᴍ ꜱẽ ɴɢᴏɴ ʜơɴ﹐ ᴅẻᴏ ᴠà ᴍềᴍ ʜơɴ﹒

Nấᴜ ᴄơᴍ ᴠớɪ đá ʟạɴʜ﹐ ᴅầᴜ ăɴ ʜᴏặᴄ ꜱữᴀ

– Gạᴏ ɴɢâᴍ xᴏɴɢ ʙạɴ ᴄʜᴏ ᴠàᴏ ᴠàɪ ᴄụᴄ đá ʟạɴʜ ɴʜỏ﹐ để ᴋʜᴏảɴɢ 15 ᴘʜúᴛ ᴛʜì ʙắᴛ ʟêɴ ɴấᴜ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ﹒ Đá ʟạɴʜ ꜱẽ ɢɪúᴘ ʟàᴍ ᴄʜậᴍ qᴜá ᴛʀìɴʜ ʜấᴘ ᴛʜᴜ ɴướᴄ ᴄủᴀ ɢạᴏ﹐ ɴʜờ ᴠậʏ ᴄơᴍ đượᴄ ᴅẻᴏ ɴɢᴏɴ ʜơɴ﹒ Đồɴɢ ᴛʜờɪ﹐ đá ᴄũɴɢ ʟàᴍ ᴛăɴɢ ʟượɴɢ ᴀxɪᴛ ᴀᴍɪɴ ᴠà ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴇɴᴢʏᴍ ᴘʜâɴ ʜủʏ ᴄʜấᴛ ɴɢọᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɢạᴏ﹐ ɢɪúᴘ ʜạᴛ ᴄơᴍ ᴠẫɴ ɢɪữ đượᴄ độ ᴛʜơᴍ ᴠà ᴍᴀɴɢ đếɴ ʜươɴɢ ᴠị ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ʜơɴ﹒

– Hᴏặᴄ ɴʜỏ ᴍộᴛ ᴠàɪ ɢɪọᴛ ᴅầᴜ ᴏʟɪᴜ ʜᴀʏ ᴅầᴜ ᴍè﹐ ʙơ ᴠàᴏ ɢạᴏ ʀồɪ ʙắᴛ ʟêɴ ɴấᴜ ꜱẽ ɢɪúᴘ ʜạᴛ ᴄơᴍ đượᴄ ʙóɴɢ ʙẩʏ﹐ ᴍềᴍ ᴅẻᴏ﹐ ɴɢᴏɴ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ﹒ Đâʏ đềᴜ ʟà ᴄáᴄʜ ᴍà ɴɢườɪ Nʜậᴛ đã ᴅùɴɢ để ᴛạᴏ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴄʜéɴ ᴄơᴍ ʜấᴘ ᴅẫɴ﹒

– Bạɴ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ɴấᴜ ᴄơᴍ ᴠớɪ ꜱữᴀ ᴛươɪ để ᴛăɴɢ ᴛʜêᴍ ʜươɴɢ ᴠị ᴄʜᴏ ɢạᴏ﹒ Bạɴ ᴄʜᴏ ꜱữᴀ ᴠà ɴướᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴛỉ ʟệ 3:1 ᴛứᴄ ʟà 3 ᴘʜầɴ ɴướᴄ 1 ᴘʜầɴ ꜱữᴀ ʀồɪ ɴấᴜ ɴʜư ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ﹒ Kʜɪ ᴄơᴍ ᴄʜíɴ ʙạɴ ꜱẽ ɴɢʜᴇ đượᴄ ᴍùɪ ᴛʜơᴍ ᴄủᴀ ꜱữᴀ ᴛʜᴏᴀɴɢ ᴛʜᴏảɴɢ ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴍùɪ ɢạᴏ ᴠà ʜạᴛ ᴄơᴍ ăɴ ᴠàᴏ ᴄảᴍ ɢɪáᴄ đượᴄ độ ᴍềᴍ ᴅẻᴏ ʀấᴛ đã﹒ Cáᴄʜ ɴàʏ ᴄũɴɢ ɢɪúᴘ ʟàᴍ ɢạᴏ ᴄũ ʙɪếɴ ᴛʜàɴʜ ɴʜư ɢạᴏ ᴍớɪ ʟᴜôɴ đấʏ﹒

Xớɪ ᴄơᴍ ᴋʜɪ ᴄʜíɴ

– Nɢᴀʏ ʟúᴄ ᴄơᴍ ᴠừᴀ ᴄʜíɴ ᴛớɪ﹐ ʙạɴ ᴍở ɴắᴘ ɴồɪ﹐ ᴅùɴɢ đũᴀ xớɪ ᴄơᴍ ᴛʜậᴛ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ﹐ để ᴋʜᴏảɴɢ 1 ᴘʜúᴛ ᴄʜᴏ ʙớᴛ ʜơɪ ɴướᴄ ʀồɪ đậʏ ɴắᴘ ʟạɪ để ᴛʜêᴍ 10 ᴘʜúᴛ ɴữᴀ ʟà đượᴄ﹒

Vớɪ ɴʜữɴɢ ᴄáᴄʜ ɴàʏ﹐ ʙạɴ ꜱẽ ɴấᴜ đượᴄ ɴɢᴀʏ ᴍộᴛ ɴồɪ ᴄơᴍ ɴɢᴏɴ﹐ ʜấᴘ ᴅẫɴ ᴠà ʜạᴛ ᴄơᴍ ᴍềᴍ ᴅẻᴏ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ﹒

Đã ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ ɴấᴜ ᴄơᴍ ɴɢᴏɴ﹐ ʜãʏ ᴄùɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴋʜảᴏ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʜứᴄ ᴅùɴɢ ɢạᴏ ꜱᴀᴜ ɴʜé﹗

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *