Dấᴜ ʜɪệᴜ độᴛ qᴜỵ ʀõ ʀệᴛ ᴠà ᴄʜíɴʜ xáᴄ ɴʜấᴛ: Xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴠà ʙɪếɴ ᴍấᴛ ᴄựᴄ ᴋì ɴʜᴀɴʜ﹐ ʟặᴘ đɪ ʟặᴘ ʟạɪ

Sức khỏe

Độᴛ qᴜỵ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɢâʏ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʜàɴɢ đầᴜ ᴛʜế ɢɪớɪ ɴʜưɴɢ ᴘʜầɴ ʟớɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʜɪểᴜ đượᴄ ᴍứᴄ độ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ﹒

Cʜᴏ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ﹐ độᴛ qᴜỵ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ʟà ᴛừ ᴋʜóᴀ xᴀ ʟạ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ﹒ Tʜậᴍ ᴄʜí﹐ ᴄàɴɢ ɴɢàʏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề độᴛ qᴜỵ ᴄàɴɢ ᴛʀở ɴêɴ áᴍ ảɴʜ﹐ ɴʜữɴɢ ꜱự ʀᴀ đɪ độᴛ ɴɢộᴛ ᴠớɪ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ʙị độᴛ qᴜỵ đᴀɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴀɪ qᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴠề ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴘʜảɪ ɴʜìɴ ʟạɪ﹒

Vớɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ʟạɴʜ﹐ ɴʜữɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ɴʜư ɴɢườɪ ɢɪà﹐ ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ʟý ɴềɴ ᴠề ᴍáᴜ﹐ đáɪ ᴛʜáᴏ đườɴɢ… đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ độᴛ qᴜỵ ᴄᴀᴏ﹒ Tɪɴ ᴛứᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ ꜱĩ Vɪệᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ độᴛ ɴɢộᴛ qᴜᴀ đờɪ ᴅᴏ độᴛ qᴜỵ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ để ʟạɪ ꜱự ᴛɪếᴄ ᴛʜươɴɢ﹐ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠớɪ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴍà ᴄũɴɢ ᴛʜúᴄ đẩʏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄʜú ý ʜơɴ đếɴ ‘ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɢâʏ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʜàɴɢ đầᴜ ᴛʜế ɢɪớɪ’﹒

Tʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ ꜱẻ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ đầᴜ ɴɢàɴʜ﹐ độᴛ qᴜỵ ᴄó ᴛʜể ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ đượᴄ qᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ﹐ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴʜữɴɢ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʀấᴛ ʀõ ʀệᴛ ᴠà ᴄʜíɴʜ xáᴄ﹒ Tᴜʏ ɴʜɪêɴ﹐ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄũɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴠà ʙɪếɴ ᴍấᴛ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ﹐ ᴄó xᴜ ʜướɴɢ ʟặᴘ đɪ ʟặᴘ ʟạɪ﹒ Đó ᴄũɴɢ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ ᴄʜủ qᴜᴀɴ ᴠà ɴɢʜĩ ʀằɴɢ ᴄơ ᴛʜể ᴄʜỉ đᴀɴɢ ɢặᴘ ꜱự ᴄố ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴠề ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ﹒

Tʀᴏɴɢ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴅộᴛ qᴜỵ ᴛʜì ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ɴʜấᴛ ʟà: Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄử độɴɢ ᴛᴀʏ ᴠà ᴄʜâɴ﹐ ᴛê ʟɪệᴛ ᴍộᴛ ʙêɴ ᴄơ ᴛʜể﹐ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴄử độɴɢ ᴋʜó﹒ Nếᴜ ʙạɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʜọ ɴâɴɢ ʜᴀɪ ᴄáɴʜ ᴛᴀʏ qᴜᴀ đầᴜ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ʟúᴄ ᴛʜì ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟàᴍ đượᴄ﹒ Nɢᴏàɪ ʀᴀ﹐ ᴄòɴ 6 ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴋʜáᴄ để ɴʜậɴ ʙɪếᴛ ɴɢᴀʏ độᴛ qᴜỵ﹐ đó ʟà:

dấu hiệu đột quỵ trước 1 tuần

1﹒ Cảᴍ ᴛʜấʏ ᴍệᴛ ᴍỏɪ﹐ ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʜấʏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ꜱứᴄ ʟựᴄ﹐ ᴛê ᴄứɴɢ ᴍặᴛ ʜᴏặᴄ ᴍộᴛ ɴửᴀ ᴍặᴛ﹐ ᴄườɪ ʙị ᴍéᴏ﹐ ᴋʜó đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ʟạɪ ɴụ ᴄườɪ ᴛʀêɴ ɢươɴɢ ᴍặᴛ﹒

2﹒ Gặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ âᴍ﹐ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ʀõ ᴄʜữ﹐ ɴóɪ ʙị ᴅíɴʜ ᴄʜữ﹒ Độᴛ ɴʜɪêɴ ʙị ɴɢọɴɢ﹒ Có ᴛʜể ᴛᴇꜱᴛ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ɴóɪ ᴄâᴜ đơɴ ɢɪảɴ﹐ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʟặᴘ ʟạɪ﹒ Nếᴜ ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đượᴄ ᴛʜì ʜọ đᴀɴɢ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ ʙị độᴛ qᴜỵ﹒

3﹒ Cʜóɴɢ ᴍặᴛ﹐ ʜᴏᴀ ᴍắᴛ﹐ ᴋʜôɴɢ ɢɪữ đượᴄ ᴛʜăɴɢ ʙằɴɢ﹒ Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄùɴɢ ʟúᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ﹒

4﹒ Tʜị ʟựᴄ ɢɪảᴍ﹐ ᴍắᴛ ᴋʜôɴɢ ɴʜìɴ ʀõ﹒

5﹒ Xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄơɴ đᴀᴜ đầᴜ ᴅữ ᴅộɪ﹒

6﹒ Cảᴍ ᴛʜấʏ ʙᴜồɴ ɴôɴ ʜᴏặᴄ ɴôɴ﹒

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *