Uốɴɢ 3 ʟʏ ɴướᴄ éᴘ ɴàʏ ᴠàᴏ ʙᴜổɪ ꜱáɴɢ ɢɪúᴘ ᴛɪêᴜ ᴍỡ ᴛʜừᴀ﹐ ᴅᴀ ᴛʀắɴɢ ᴍịɴ: Uốɴɢ 1 ᴛᴜầɴ ʟà ᴛʜấʏ ꜱự ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴋɪɴʜ ɴɢạᴄ

Phụ nữ Sức khỏe

Uốɴɢ ɴướᴄ éᴘ ʙổ ꜱᴜɴɢ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ﹐ ᴋʜᴏáɴɢ ᴄʜấᴛ ʟạɪ ᴄòɴ ɢɪúᴘ ɢɪảᴍ ᴍỡ ʙụɴɢ﹐ ʟàᴍ đẹᴘ ᴅᴀ﹒

3 ʟʏ ɴướᴄ éᴘ ɢɪúᴘ ᴛɪêᴜ ᴍỡ﹐ ᴛʀắɴɢ ᴅᴀ

Nướᴄ éᴘ ᴅưᴀ ʜấᴜ﹐ ᴛáᴏ

Nɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ: 200 ɢʀᴀᴍ ᴅưᴀ ʜấᴜ﹐ 1 qᴜả ᴛáᴏ﹐ ᴠàɪ ɢɪọᴛ ɴướᴄ ᴄốᴛ ᴄʜᴀɴʜ﹒

Cáᴄʜ ʟàᴍ: Dứᴀ ʜấᴜ ɢọᴛ ʙỏ ᴘʜầɴ ᴠỏ xᴀɴʜ﹐ ɢɪữ ᴄả ᴘʜầɴ ᴄùɪ ᴛʀắɴɢ để éᴘ ʟấʏ ɴướᴄ﹒ Táᴏ ʀửᴀ ꜱạᴄʜ﹐ ᴄó ᴛʜể để ᴄả ᴠỏ ʜᴏặᴄ ɢọᴛ ᴠỏ ᴛùʏ ꜱở ᴛʜíᴄʜ﹐ ʙỏ ʜạᴛ ᴠà ᴄᴜốɴɢ﹐ ᴄắᴛ ᴛʜàɴʜ ᴍɪếɴɢ ɴʜỏ﹒

Cʜᴏ ᴄáᴄ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ ᴠàᴏ ᴍáʏ ᴠà éᴘ ʟấʏ ɴướᴄ﹒ Vắᴛ ᴛʜêᴍ ᴠàɪ ɢɪọᴛ ɴướᴄ ᴄốᴛ ᴄʜᴀɴʜ ᴠàᴏ ʟʏ ɴướᴄ éᴘ ʟà ᴄó ᴛʜể ᴛʜưởɴɢ ᴛʜứᴄ﹒

Nướᴄ éᴘ ᴅưᴀ ʜấᴜ﹐ ᴄà ʀốᴛ

Nɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ: 200 ɢʀᴀᴍ ᴅưᴀ ʜấᴜ﹐ 2 ᴄủ ᴄà ʀốᴛ﹒

Cáᴄʜ ʟàᴍ: Tươɴɢ ᴛự ɴʜư ở ᴛʀêɴ﹐ ʙạɴ ᴄʜỉ ᴄầɴ ɢọᴛ ᴘʜàɴ ᴠỏ xᴀɴʜ ᴄủᴀ ᴅưᴀ ʜấᴜ ᴠà ɢɪữ ᴄả ᴘʜầɴ ᴄùɪ ᴛʀắɴɢ﹒ Cắᴛ ᴅưᴀ ʜấᴜ ᴛʜàɴʜ ᴍɪếɴɢ ɴʜỏ﹒ Nạᴏ ᴠỏ ᴄà ʀốᴛ ᴠà ᴄắᴛ ᴛʜàɴʜ ᴍɪếɴɢ ɴʜỏ﹒ Cʜᴏ ᴄả ʜᴀɪ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ ᴠàᴏ ᴍáʏ ᴠà éᴘ ʟấʏ ɴướᴄ ʟà xᴏɴɢ﹒

Nướᴄ éᴘ ᴅưᴀ ʜấᴜ﹐ ᴅứᴀ

Nɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ: 200 ɢʀᴀᴍ ᴅưᴀ ʜấᴜ﹐ 1/2 qᴜả ᴅứᴀ﹒

Cáᴄʜ ʟàᴍ: Dưᴀ ʜấᴜ ɢọᴛ ᴠỏ xᴀɴʜ﹐ ᴄắᴛ ᴛʜàɴʜ ᴍɪếɴɢ ɴʜỏ﹒ Dứᴀ ɢọᴛ ᴠỏ﹐ ʙỏ ᴍắᴛ (ɢɪữ ᴄả ᴘʜầɴ ʟõɪ) ᴠà ᴄắᴛ ᴍɪếɴɢ﹒ Cʜᴏ ᴄáᴄ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ ᴠàᴏ ᴍáʏ ᴠà éᴘ ʟấʏ ɴướᴄ﹒

Lưᴜ ý﹐ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ɴướᴄ ᴛʀáɪ ᴄâʏ éᴘ xᴏɴɢ ɴêɴ ᴅùɴɢ ɴɢàʏ để ᴛʀáɴʜ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜấᴛ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ ʙị ᴏxʏ ʜóᴀ﹐ ʟàᴍ ᴍấᴛ ɢɪá ᴛʀị ᴠốɴ ᴄó﹒

Lợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴướᴄ éᴘ ᴅưᴀ ʜấᴜ đốɪ ᴠớɪ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ

Hỗ ᴛʀợ ɢɪảᴍ ᴄâɴ

Dưᴀ ʜấᴜ ᴄʜứ ᴛớɪ 94% ʟà ɴướᴄ﹒ Lượɴɢ ɴướᴄ ɴàʏ ꜱẽ ɢɪúᴘ ᴄơ ᴛʜể ʟᴏạɪ ʙỏ độᴄ ᴛố﹐ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴄʜấᴛ﹒ Cáᴄ ᴀᴍɪɴᴏ ᴀxɪᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴅưᴀ ʜấᴜ ᴄũɴɢ ɢɪúᴘ ᴛʜúᴄ đẩʏ qᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜảɪ độᴄ﹐ ᴛɪêᴜ ʜóᴀ ᴄʜấᴛ ʙéᴏ﹒

Bảᴏ ᴠệ ᴅᴀ ᴠà ʟàᴍ ᴍềᴍ ᴛóᴄ

Dưᴀ ʜấᴜ ᴄʜứᴀ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ A ᴠà ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ C ᴄó ᴠᴀɪ ᴛʀò qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴅᴀ ᴠà ᴛóᴄ﹒ Vɪᴛᴀᴍɪɴ A ɢɪúᴘ ᴛạᴏ ᴠà ᴄʜữᴀ ʟàɴʜ ᴄáᴄ ᴛế ʙàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể﹒ Nếᴜ ᴛʜɪếᴜ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ A﹐ ᴅᴀ ꜱẽ ɢặᴘ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴋʜô﹐ ʙᴏɴɢ ᴛʀóᴄ﹒ Vɪᴛᴀᴍɪɴ C ᴄũɴɢ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴏxʏ ʜóᴀ﹐ ɢɪúᴘ ᴛạᴏ ʀᴀ ᴄᴏʟʟᴀɢᴇɴ – ᴍộᴛ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢɪữ ᴄʜᴏ ᴅᴀ ᴄăɴɢ ᴍịɴ﹐ íᴛ ɴếᴘ ɴʜăɴ ᴠà ᴛóᴄ ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ﹒ Nɢᴏàɪ ʀᴀ﹐ ᴅưᴀ ʜấᴜ ᴄòɴ ᴄʜứᴀ ɴʜɪềᴜ ʟʏᴄᴏᴘᴇɴᴇ ᴠà ʙᴇᴛᴀ-ᴄᴀʀᴏᴛᴇɴᴇ ɢɪúᴘ ʙảᴏ ᴠệ ᴅᴀ ᴋʜỏɪ ᴄáᴄ ᴛɪᴀ UV ᴛʀᴏɴɢ áɴʜ ɴắɴɢ ᴍặᴛ ᴛʀờɪ﹒

Tốᴛ ᴄʜᴏ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ

Lʏᴄᴏᴘᴇɴᴇ ᴛʀᴏɴɢ ᴅưᴀ ʜấᴜ ᴄũɴɢ ɢɪúᴘ ɢɪảᴍ ᴄʜᴏʟᴇꜱᴛᴇʀᴏʟ ᴠà ʜᴜʏếᴛ áᴘ﹒ Tʜᴇᴏ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ở ᴘʜụ ɴữ ʙéᴏ ᴘʜì﹐ ꜱᴀᴜ ᴍãɴ ᴋɪɴʜ ᴠà đàɴ ôɴɢ Pʜầɴ Lᴀɴ﹐ ʟʏᴄᴏᴘᴇɴᴇ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ɢɪảᴍ độ ᴄứɴɢ ᴠà độ ᴅàʏ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ độɴɢ ᴍạᴄʜ﹐ ʜạɴ ᴄʜế xơ ᴠữᴀ độɴɢ ᴍạᴄʜ﹒

Gɪúᴘ ɢɪảᴍ đᴀᴜ ᴄơ

Dưᴀ ʜấᴜ ᴄó ᴄʜứᴀ ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ᴀxɪᴛ ᴀᴍɪɴ ʟà ᴄɪᴛʀᴜʟʟɪɴᴇ ɢɪúᴘ ɢɪảᴍ đᴀᴜ ᴄơ ʙếᴘ﹒ Nướᴄ éᴘ ᴅưᴀ ʜấᴜ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ꜱự ʜấᴘ ᴛʜụ ᴄɪᴛʀᴜʟʟɪɴᴇ ᴄủᴀ ᴄơ ᴛʜể﹒

Gɪúᴘ ꜱáɴɢ ᴍắᴛ

Dưᴀ ʜấᴜ ᴄó ᴄʜứᴀ ɴʜɪềᴜ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ A﹐ ɢɪúᴘ ᴄʜᴏ đôɪ ᴍắᴛ ᴛʜêᴍ ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ﹒

Nɢᴏàɪ ʀᴀ﹐ ʟʏᴄᴏᴘᴇɴᴇ ᴛʀᴏɴɢ ᴅưᴀ ʜấᴜ ᴄũɴɢ ɢɪúᴘ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ᴄáᴄ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴅᴏ ᴏxʏ ʜóᴀ﹐ ᴠɪêᴍ﹐ ɴɢăɴ ɴɢừᴀ ᴛʜᴏáɪ ʜóᴀ đɪểᴍ ᴠàɴɢ ᴅᴏ ᴛᴜổɪ ᴛáᴄ﹒

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *