Cʜọɴ ʟầᴍ ᴄỡ áᴏ ɴɢựᴄ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ᴜɴɢ ᴛʜư ᴠú

Tin tức

Mộᴛ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛạɪ Đạɪ ʜọᴄ Hᴀʀᴠᴀʀᴅ (Mỹ)﹐ ɴʜữɴɢ ɴữ ɢɪớɪ ᴛʜườɴɢ ᴍặᴄ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ᴛʀêɴ 12 ɢɪờ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴅễ ʙị ᴜ áᴄ ᴠú ʜơɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴍặᴄ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ʜᴏặᴄ ᴍặᴄ íᴛ ʜơɴ﹒

Nɢᴜʏ ᴄơ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴜ áᴄ ᴠú ᴋʜɪ ᴄʜọɴ ꜱᴀɪ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ

Pʜụ ɴữ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴜ áᴄ ᴠú ɴếᴜ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴍặᴄ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ꜱᴀɪ ᴄáᴄʜ﹒ Dướɪ đâʏ ʟà ᴍộᴛ ꜱố ꜱᴀɪ ʟầᴍ ᴘʜáɪ đẹᴘ ᴛʜườɴɢ ɢặᴘ ᴋʜɪ ʟựᴀ ᴄʜọɴ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ﹒

Áᴏ ɴɢựᴄ qᴜá ɴʜỏ

Nʜà ᴠậᴛ ʟý ᴘʜéᴘ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ Sᴀᴍᴍʏ Mᴀʀɢᴏ ᴛʜᴜộᴄ Hɪệᴘ ʜộɪ Cʜᴀʀᴛᴇʀᴇᴅ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ꜱự ʟɪêɴ qᴜᴀɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ đᴀᴜ ʟưɴɢ﹐ ᴄổ ᴠà độ ʟớɴ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ở ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙệɴʜ﹒ Nếᴜ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ qᴜá ᴄʜậᴛ﹐ ᴄó ᴛʜể ᴛạᴏ ꜱứᴄ éᴘ ʟêɴ ᴄáᴄ ᴅâʏ ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ﹐ ʀắɴ ᴄʜắᴄ ᴠà ᴍạᴄʜ ᴍáᴜ xᴜɴɢ qᴜᴀɴʜ ᴠᴀɪ﹐ ʟưɴɢ ᴠà xươɴɢ ꜱườɴ﹐ ᴅẫɴ đếɴ đᴀᴜ﹐ ɴʜứᴄ đầᴜ ᴠà ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄả ʙắᴘ ᴛᴀʏ đᴀᴜ ᴋéᴏ ᴅàɪ﹒

Dễ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴜ áᴄ ᴅᴏ ᴛʜóɪ qᴜᴇɴ ᴍặᴄ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ꜱᴀɪ ᴄáᴄʜ

Tʜậᴍ ᴄʜí﹐ ᴠɪệᴄ ᴍặᴄ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ᴄó đᴀɪ qᴜá ᴄʜậᴛ ꜱẽ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴠᴀɪ﹐ ᴄáɴʜ ᴛᴀʏ ᴠà ɢâʏ ʀᴀ ᴜ ᴄụᴄ﹐ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴛʀêɴ ᴅᴀ ᴅᴏ ᴍóᴄ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ʙị ᴋẹᴘ ᴄʜặᴛ ᴠàᴏ ᴅᴀ﹒ Đặᴄ ʙɪệᴛ ɴʜữɴɢ ᴄʜị ᴇᴍ ᴍặᴄ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ᴄʜậᴛ ᴄàɴɢ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʙị ᴜ áᴄ ᴠú ᴄᴀᴏ ʜơɴ ʙởɪ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ᴄʜậᴛ ꜱẽ ʟàᴍ ʜạɴ ᴄʜế qᴜá ᴛʀìɴʜ ʟᴜâɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄủᴀ ʜệ ʙạᴄʜ ʜᴜʏếᴛ ᴛớɪ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ʙầᴜ ᴠú﹒

Hệ ɴàʏ ʙᴀᴏ ɢồᴍ ɴʜữɴɢ ᴍᴀᴏ ᴍạᴄʜ ᴍềᴍ﹐ ɴʜỏ﹐ ᴄʜấᴛ ʟỏɴɢ ʟâᴜ ɴɢàʏ ʙị ᴅồɴ ứ ᴛạɪ đâʏ ꜱẽ ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴜ ᴠà ᴅẫɴ đếɴ ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ᴋʜổ đᴀᴜ ᴠùɴɢ ɴɢựᴄ﹐ ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴜ áᴄ ᴠú﹒ Áᴏ ɴɢựᴄ ᴠớɪ đᴀɪ qᴜá ᴄʜậᴛ ꜱᴇ̃ ᴄᴀɴ ᴅự ᴠàᴏ ɴʜịᴘ ꜱɪɴʜ ʜọᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍặᴄ﹐ ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ʀᴀ ᴍấᴛ ɴɢủ ʜᴏặᴄ ɴɢủ ᴋʜôɴɢ ɴɢᴏɴ ɢɪấᴄ﹒

Dâʏ ᴠᴀɪ qᴜá ɴɢắɴ ʜᴏặᴄ ʙảɴ qᴜá ɴʜỏ

Mộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴠụ qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ʟà ʜỗ ᴛʀợ ᴅâʏ ᴄʜằɴɢ ᴛʀᴇᴏ ᴠú﹒ Để ʟàᴍ ᴛốᴛ ᴠᴀɪ ᴛʀò ɴàʏ﹐ áᴏ ᴛʜườɴɢ đượᴄ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ᴄó ʜᴀɪ ᴅâʏ ᴠᴀɪ ᴠà ᴅâʏ đᴀɪ ᴠòɴɢ qᴜᴀɴʜ ɴɢựᴄ ᴄùɴɢ ʜᴀɪ ᴄᴜᴘ áᴏ﹒

Dâʏ ᴠᴀɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ để áᴏ đừɴɢ ʀơɪ ᴍà ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴅâʏ ɴɢựᴄ ᴄʜɪᴀ ꜱẻ ʙớᴛ ᴛʀọɴɢ ʟượɴɢ ᴄủᴀ ᴠú﹒ Cúᴘ ɴɢựᴄ ᴄố địɴʜ ᴠú ᴋʜỏɪ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ꜱự ᴠậɴ độɴɢ﹐ ᴄòɴ ᴅâʏ đᴀɪ ɴɢựᴄ để ᴘʜâɴ ʙổ đềᴜ ᴛʀọɴɢ ʟượɴɢ ᴠú ʟêɴ ᴄả ᴠòɴɢ ɴɢựᴄ﹒

Cúᴘ qᴜá ᴛᴏ ʜᴏặᴄ ᴅâʏ đᴀɪ qᴜá ʀộɴɢ

Nếᴜ ᴄᴜᴘ qᴜá ᴛᴏ ʜᴏặᴄ đᴀɪ qᴜá ʀộɴɢ﹐ ᴄʜɪếᴄ áᴏ ꜱẽ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴛốᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ đỡ ʙằɴɢ ɢɪàɴ ʙầᴜ ɴɢựᴄ﹐ ᴋʜôɴɢ ᴋʜíᴛ ᴠớɪ ʙầᴜ ɴɢựᴄ﹒ Cʜúɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ʙầᴜ ɴɢựᴄ ᴄó ᴛʜɪêɴ ʜướɴɢ ɴɢʜɪêɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ ʟớɴ ʜơɴ﹐ ɢâʏ ꜱứᴄ éᴘ ᴛʀêɴ ᴠᴀɪ﹒

Kếᴛ qᴜả ʟà xᴜấᴛ ʜɪệɴ ꜱự đᴀᴜ ɴʜứᴄ ở ᴄổ ᴠà ʟưɴɢ﹒ Về ʟâᴜ ᴅàɪ﹐ ᴄʜɪếᴄ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ᴠô ᴛìɴʜ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴍóɴ đồ “xấᴜ” ᴄʜᴏ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴇᴍ ɴữ ɢɪớɪ﹐ đồɴɢ ᴛʜờɪ ɢâʏ ᴍấᴛ ᴛʜẩᴍ ᴍỹ ᴄʜᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ɴɢᴏàɪ﹒

Kếᴛ qᴜả ʙấᴛ ɴɢờ ᴛừ ᴍộᴛ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛạɪ Đạɪ ʜọᴄ Hᴀʀᴠᴀʀᴅ (Mỹ)﹐ ɴʜữɴɢ ɴữ ɢɪớɪ ᴛʜườɴɢ ᴍặᴄ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ᴛʀêɴ 12 ɢɪờ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴅễ ʙị ᴜ áᴄ ᴠú ʜơɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴍặᴄ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ʜᴏặᴄ ᴍặᴄ íᴛ ʜơɴ﹒

Tʜáɴɢ 7/1995﹐ ʜᴀɪ ᴛáᴄ ɢɪả Rᴏꜱꜱ Sɪɴɢᴇʀ ᴠà Sᴏᴍᴀ Gʀɪꜱᴍᴀɪᴊᴇʀ ᴅựᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪếɴ ᴛʀúᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛʀêɴ 5﹒000 ɴữ ɢɪớɪ ʙị ᴜ áᴄ ᴠú﹐ đã ᴠɪếᴛ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜàɴʜ qᴜʏểɴ ꜱáᴄʜ Dʀᴇꜱꜱᴇᴅ ᴛᴏ ᴋɪʟʟ (Tʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴄʜếᴛ ɴɢườɪ) ɴóɪ ᴠề ᴄáᴄ ᴄó ʜạɪ ʙấᴛ ɴɢờ ᴄủᴀ xᴜ ᴄʜɪêɴɢ ᴋʜɪ ɢâʏ ᴜ áᴄ ᴠú﹒

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *