Sữᴀ ᴄʜᴜᴀ ᴄó ᴄʜứ ᴍộᴛ ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ ᴄó ʜạɪ ᴍà ʙạɴ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ

Tin tức

Cʜắᴄ ʜẳɴ ʟà ᴀɪ ᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄũɴɢ đã ᴛừɴɢ ᴛʜử qᴜᴀ ʏᴀ ᴜᴀ﹐ ᴄó ɴɢườɪ ᴛự ʟàᴍ ᴛạɪ ɴʜà﹐ ᴄó ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ꜱẵɴ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ﹐ ɴʜưɴɢ ᴄó ᴍộᴛ ᴛʜứ ᴍà đáɴɢ ᴋể ɴɢườɪ ʟᴜôɴ ɴʜầᴍ ʟẫɴ ᴠề ʏᴀ ᴜᴀ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴠị ɴɢọᴛ ᴄủᴀ ɴó﹒ Sữᴀ ᴄʜᴜᴀ ᴛự ɴʜɪêɴ ᴠốɴ ᴅĩ ᴋʜôɴɢ ʜề ɴɢọᴛ ᴠì ɴó ʟà ᴛʜàɴʜ qᴜả ᴄủᴀ qᴜá ᴛʀìɴʜ ʟêɴ ᴍᴇɴ ᴠɪ ᴋʜᴜẩɴ ᴄó ᴛʀᴏɴɢ ꜱữᴀ﹒ Còɴ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ʏᴀ ᴜᴀ ᴄó ᴍùɪ ɴɢọᴛ ʟà ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴛᴀ đã ʙổ ꜱᴜɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄʜấᴛ ᴛạᴏ ɴɢọᴛ ᴠà ʟốɪ ʀᴀ ɴó﹒

Cᴏɴ ɴɢườɪ đã ʙắᴛ đầᴜ ʙɪếᴛ ʟêɴ ᴍᴇɴ ʏᴀ ᴜᴀ ᴛừ ʜàɴɢ ɴɢàɴ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ – ʀᴀ đờɪ ở ʙáɴ đảᴏ Aɴᴀᴛᴏʟɪᴀ (ɴᴀʏ ʟà Tʜổ Nʜĩ Kì) ᴛừ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 3000 – 2000 ᴛʀướᴄ Côɴɢ ɴɢᴜʏêɴ﹐ đếɴ ᴛậɴ ᴛʜế ᴋỷ 20﹐ ᴋʜɪ ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʏᴀ ᴜᴀ qᴜʏ ᴍô ʟớɴ ᴅầɴ đượᴄ ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ﹒ Tʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜậᴘ ɴɪêɴ ᴛừ ɴăᴍ 1919 đếɴ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 60 ᴄủᴀ ᴛʜế ᴋỉ 20﹐ ʏᴀ ᴜᴀ ʙắᴛ đầᴜ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴠị﹐ ʜướɴɢ đếɴ ᴠị ɴɢọᴛ ɴʜư ʜɪệɴ ᴛạɪ﹒ Sữᴀ ᴄʜᴜᴀ ᴠớɪ ᴛʜạᴄʜ ᴛʀáɪ ᴄâʏ ʙắᴛ đầᴜ đượᴄ ᴄấᴘ ʙằɴɢ ᴘʜáᴛ ᴍɪɴʜ ᴠàᴏ ɴăᴍ 1933﹐ ᴠà 30 ɴăᴍ ꜱᴀᴜ đó﹐ ᴛứᴄ 1963﹐ ʏᴀ ᴜᴀ ᴘʜᴀ ᴛʀộɴ ʀᴀ đờɪ﹒

Ở ʟúᴄ đó﹐ đốɪ ᴠớɪ ᴄư ᴅâɴ Mĩ﹐ ʏᴀ ᴜᴀ ᴛʜựᴄ ꜱự ᴋʜô ʀáᴏɴɢ ʜấᴘ ᴅẫɴ ʟắᴍ﹒ Và để ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ đɪềᴜ đó﹐ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 1970﹐ Dᴀɴᴏɴᴇ ᴠà ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʏᴀ ᴜᴀ ʟớɴ ᴋʜáᴄ ʙắᴛ đầᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀàᴏ qᴜảɴɢ ʙá qᴜʏ ᴍô ʟớɴ ᴠà ᴅàɪ ɴɢàʏ để xᴜɪ ᴋʜɪếɴ ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴠề ʟợɪ íᴄʜ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ʏᴀ ᴜᴀ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ﹒ Để xᴜɪ ᴋʜɪếɴ ʀằɴɢ ʏᴀ ᴜᴀ ᴄó ɢɪá ᴛʀị ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ ᴠớɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ﹐ ᴄáᴄ ɴʜà ꜱảɴ xᴜấᴛ đã ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙổ ꜱᴜɴɢ ᴠàᴏ ɴʜɪềᴜ ᴄʜấᴛ ᴛạᴏ ɴɢọᴛ để ᴋʜỏᴀ ʟấᴘ ᴠị ᴄʜᴜᴀ ᴄủᴀ ꜱữᴀ ʟêɴ ᴍᴇɴ ᴛự ɴʜɪêɴ﹒

“Cáᴄ ɴʜà ᴛɪếᴘ ᴛʜị ʏᴀ ᴜᴀ đã ᴋʜáᴍ ᴘʜá ʀᴀ ʀằɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ʏᴀ ᴜᴀ ʟà ᴠì ᴠị ᴄʜᴜᴀ ᴄủᴀ ɴó﹒ Và ʜọ ᴄó ᴛʜể ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ʙằɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʜứᴄ ʏᴀ ᴜᴀ “ɴɢọᴛ” ʜơɴ”﹒ Mᴀʀɪᴏɴ Nᴇꜱᴛᴇ﹐ ɢɪáᴏ ꜱư ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ﹐ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛʜứᴄ ăɴ ᴠà ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛạɪ Đạɪ ʜọᴄ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ ᴠà đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà ᴛáᴄ ɢɪả ᴄủᴀ qᴜʏểɴ ꜱáᴄʜ Wʜᴀᴛ ᴛᴏ Eᴀᴛ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ﹒

Và ᴋể ᴛừ ᴄộᴛ ᴍốᴄ đó﹐ ʜôᴍ ɴᴀʏ﹐ ᴛạɪ Hᴏᴀ Kỳ﹐ ʏᴀ ᴜᴀ ʟà ᴍộᴛ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ʟớɴ ᴠớɪ ᴄó ɢɪá 8﹐5 ᴛỷ USD ɢồᴍ ɴʜɪềᴜ ʜệ ᴛʜốɴɢ ꜱɪêᴜ ᴛʜị ᴄʜứᴀ đầʏ đủ ᴄáᴄ ᴍặᴛ ʜàɴɢ ʏᴀ ᴜᴀ ʙᴜôɴ ʙáɴ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ – ᴛừ Dᴀɴɪᴍᴀʟꜱ ᴄủᴀ Dᴀɴɴᴏɴ ᴄʜᴏ ᴛớɪ YᴏBɪᴅꜱ ᴄủᴀ Sᴛᴏɴʏꜰɪᴇʟᴅ﹐ Yᴏᴘʟᴀɪᴛ Tʀɪx ᴠà Cʜᴏʙᴀɴɪ Cʜᴀᴍᴘɪᴏɴꜱ﹒ Tʜᴇᴏ ᴍộᴛ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛʀêɴ ᴛạᴘ ᴄʜí Pᴇᴅɪᴀᴛʀɪᴄꜱ ᴠàᴏ ɴăᴍ 2015 ᴛʜì ʏᴀ ᴜᴀ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ ꜱảɴ ᴘʜẩᴍ ʜᴏá ʜọᴄ ᴛʜứᴄ ăɴ ᴠà ᴛʜứᴄ ᴜốɴɢ ᴘʜổ ʙɪếɴ ɴʜấᴛ ở ᴛʜị ᴛʀườɴɢ Mỹ﹒

Nʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ɢì ᴍà ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴄó ᴛʜể ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ ʀᴀ ʟà ᴍộᴛ ʜũ ʏᴀ ᴜᴀ ᴄó ᴛʜể ᴄʜứᴀ ᴛʜừᴀ ᴛʜãɪ đườɴɢ﹐ ᴋʜᴏảɴɢ 10 ɢʀᴀᴍ﹐ ᴛượɴɢ ᴛʀưɴɢ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ᴄáɪ ʙáɴʜ Pɪʟʟꜱʙᴜʀʏ﹒

Gầɴ đâʏ ᴄũɴɢ ᴄó ᴍộᴛ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴍớɪ xᴏᴀʏ qᴜᴀɴʜ ᴠấɴ đề ɴàʏ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀêɴ ᴛạᴘ ᴄʜí ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴠề ʙéᴏ ị ᴠà đượᴄ ᴛáᴄ ɢɪả Gʀᴇᴛᴄʜᴇɴ Rᴇʏɴᴏʟᴅꜱ ᴘʜáᴛ ʜàɴʜ ʟạɪ ᴛʀêɴ ᴛờ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ Tɪᴍᴇꜱ﹐ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ɴʜɪềᴜ ʙậᴄ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴋʜôɴɢ ʜề ʙɪếᴛ đượᴄ ʟượɴɢ đườɴɢ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴍìɴʜ﹒ Đɪềᴜ ɴàʏ ʀấᴛ ᴄó ʜạɪ ᴄó ᴄơ ᴛʜể ᴄủᴀ ᴛʀẻ ɴʜỏ﹐ đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀᴏɴɢ độ ᴛᴜổɪ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ﹒ Mộᴛ ᴘʜầɴ ʟí ᴅᴏ ᴋʜɪếɴ ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴄʜắᴄ ᴄó ᴛʜựᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʟượɴɢ đườɴɢ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ ᴄủᴀ ᴛʀẻ ʟà ᴅᴏ đườɴɢ ᴄó ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍọɪ ᴛʜứᴄ ăɴ ᴠà ᴛʜứᴄ ᴜốɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ﹐ đɪểɴ ʜìɴʜ ɴʜư ɴướᴄ ᴄᴀᴍ ᴠà ʏᴀ ᴜᴀ﹐ ʜọ ᴛưởɴɢ ɴó ᴛốᴛ ᴄʜᴏ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ﹐ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ﹒

Tʀẻ ᴇᴍ đᴀɴɢ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ ɴʜɪềᴜ đườɴɢ ʜơɴ

Tʜᴇᴏ Tổ ᴄʜứᴄ Y ᴛế Tʜế ɢɪớɪ﹐ đườɴɢ ɴêɴ ᴄʜɪếᴍ íᴛ ʜơɴ 10% ᴛổɴɢ ʟượɴɢ ᴄᴀʟᴏ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ ʜàɴɢ ɴɢàʏ﹒ Đốɪ ᴠớɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ độ ᴛᴜổɪ ᴛừ 2 đếɴ 18 ᴛᴜổɪ﹐ ᴍứᴄ ᴄʜỉ ʀõ ʟà 6 ᴍᴜỗɴɢ ᴄâʏ ᴄà ᴘʜê đườɴɢ ᴍỗɪ ɴɢàʏ﹒

Nʜưɴɢ ᴛʀớ ᴛʀêᴜ ᴛʜᴀʏ ʟà ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜứᴄ ăɴ ʟạɪ ᴛìᴍ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄáᴄʜ để ᴛʜêᴍ ʟốɪ ʀᴀ ꜱảɴ ᴘʜẩᴍ ʜᴏá ʜọᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ﹐ ɴʜư ᴛʀêɴ ᴛạᴘ ᴄʜí ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴠề ʙéᴏ ị ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ﹒ Nɢʜɪêɴ ᴄứᴜ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʙởɪ ʙᴀ ɴʜà ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛʜᴜộᴄ Vɪệɴ Mᴀx Pʟᴀɴᴄᴋ ᴠề Pʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴʜâɴ ʟᴏạɪ ở Bᴇʀʟɪɴ﹐ Đứᴄ﹐ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ 305 ɢɪᴀ đìɴʜ ᴅâɴ Đứᴄ ᴠớɪ íᴛ ɴʜấᴛ ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ᴛừ 6 đếɴ 12 ᴛᴜổɪ﹒ Kʜảᴏ ꜱáᴛ đượᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀêɴ ᴍáʏ ᴛíɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʜọ ᴅự ᴛíɴʜ ʟượɴɢ ᴄʜứᴀ đườɴɢ ᴄó ᴛʀᴏɴɢ ꜱáᴜ ʟᴏạɪ ᴛʜứᴄ ăɴ ᴠà ᴛʜứᴄ ᴜốɴɢ﹐ ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ʏᴀ ᴜᴀ ᴠà ɴướᴄ ꜱốᴛ ᴄà ᴄʜᴜᴀ﹒ Cáᴄ ɴʜà ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ʀằɴɢ 74% ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴄʜᴀ ᴍẹ đã đáɴʜ ɢɪá ᴛʜấᴘ ʟượɴɢ đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴍặᴛ ʜàɴɢ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ﹒

Nʜư Rᴇʏɴᴏʟᴅꜱ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛờ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ Tɪᴍᴇꜱ﹐ ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴄʜᴀ ᴍẹ ʙốɪ ʀốɪ ɴʜấᴛ ᴠề ʟượɴɢ đườɴɢ ᴄʜứᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʜứᴄ ăɴ ᴛʜườɴɢ đượᴄ qᴜᴀɴ ɴɪệᴍ ʟàɴʜ ᴍạɴʜ﹐ ᴛốᴛ ᴄʜᴏ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ﹒ Cô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “Hơɴ 90% ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ đáɴʜ ɢɪá ᴛʜấᴘ đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʏᴀ ᴜᴀ﹐ ᴠí ᴅụ﹐ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ʙảʏ ᴋʜốɪ﹐ ʜᴏặᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 60% ᴛổɴɢ ʟượɴɢ ʟà đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍỗɪ ᴋʜẩᴜ ᴘʜầɴ”﹒ Mộᴛ ꜱố ʟᴏạɪ ʏᴀ ᴜᴀ ᴄó ᴛʜể ᴄʜứᴀ ʜơɴ 4 ᴋʜốɪ đườɴɢ﹐ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ʟà ᴄʜỉ ᴍộᴛ ʜũ ʏᴀ ᴜᴀ đã đủ ᴋʜɪếɴ ᴛʀẻ đạᴛ ɢầɴ ᴍứᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ đườɴɢ ᴛốɪ đᴀ ᴍỗɪ ɴɢàʏ﹒ Tʜậᴛ ᴠậʏ﹐ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʀằɴɢ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʀẻ ᴇᴍ đᴀɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ ɴʜɪềᴜ đườɴɢ ʜơɴ ᴍứᴄ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ﹐ ᴠớɪ ᴛʀẻ ᴍớɪ ʙɪếᴛ đɪ ở Hᴏᴀ Kỳ﹐ ᴍứᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ đã ɢầɴ ʙằɴɢ – ʜᴏặᴄ ʟớɴ ʜơɴ ᴄả ᴍứᴄ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʟớɴ﹒

Tạɪ ꜱᴀᴏ đườɴɢ ʟạɪ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛốᴛ ᴠớɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ﹖

Hơɴ 18% ʜọᴄ ꜱɪɴʜ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ở Hᴏᴀ Kỳ ʙị ʙéᴏ ị﹒ Cáᴄ ʏếᴜ ᴛố ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴛạᴏ ᴛʜàɴʜ ᴄʜữ ꜱố đó ʟà ʟốɪ ꜱốɴɢ ᴄó ʜạɪ﹐ ʜᴀʏ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ﹐ ᴠà ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ʟượɴɢ đườɴɢ ᴅư ᴛʜừᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʜứᴄ ăɴ ʜᴀʏ ᴛʜứᴄ ᴜốɴɢ ᴄũɴɢ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ꜱố đó﹒ Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟượɴɢ đườɴɢ ᴅư ᴛʜừᴀ ɴàʏ ɴếᴜ đượᴄ ʜấᴘ ᴛʜụ ᴛʀᴏɴɢ độ ᴛᴜổɪ ɴɪêɴ ᴛʜɪếᴜ﹐ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ᴛăɴɢ ᴄâɴ﹐ ᴄáᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴠề ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ﹐ ʙéᴏ ị ᴠà ᴄᴀᴏ ʜᴜʏếᴛ áᴘ﹒ Cáᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴍớɪ đâʏ ᴄũɴɢ ʀᴀ ᴅấᴜ ʀằɴɢ đườɴɢ ᴅư ʟàᴍ ɢɪảᴍ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ᴄơ ᴛʜể﹐ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴅễ ʙị ʙệɴʜ ᴠà ɴʜɪễᴍ ᴛʀùɴɢ ʜơɴ﹒

Lượɴɢ đườɴɢ ăɴ ᴠàᴏ ᴠượᴛ ɴɢưỡɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛừ đầᴜ ᴅᴏ ꜱự ᴄʜủ qᴜᴀɴ ᴄủᴀ ʙố ᴍẹ đã ᴅầɴ ᴛạᴏ ᴛʜàɴʜ ᴛʜóɪ qᴜᴇɴ ᴠà ᴋʜɪếɴ ᴍọɪ ᴛʜứ ꜱự ᴄảɴ ᴛʀở ᴛʀở ʜơɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀẻ﹒ Cʜíɴʜ ᴠì ᴠậʏ﹐ ᴍộᴛ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ để ɢɪảᴍ ʟượɴɢ đườɴɢ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ ᴄủᴀ ᴛʀẻ ʟà ᴛạᴏ ᴛʜóɪ qᴜᴇɴ ăɴ ᴜốɴɢ ʟàɴʜ ᴍạɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴋʜɪ ʟêɴ ʜᴀɪ﹒ Cáᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ AHA ᴄʜỉ ʀõ ʀằɴɢ ᴛʀẻ ᴇᴍ ở độ ᴛᴜổɪ ɴàʏ “ɴêɴ ᴛʀáɴʜ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ ʙấᴛ ᴋỳ ʟượɴɢ đườɴɢ ʙổ ꜱᴜɴɢ ᴠàᴏ ɴàᴏ﹐ ᴠì ᴄʜúɴɢ ᴄầɴ ᴄʜế độ ăɴ ɢɪàᴜ ᴄʜấᴛ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ ᴠà đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ ᴄáᴄ ꜱự ưᴀ ᴛʜíᴄʜ ᴠề ʜươɴɢ ᴠị”﹒

Nʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄổ ᴠũ ᴄʜᴏ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛʀẻ ɴʜỏ đᴀɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ʟêɴ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴄạᴍ ʙẫʏ ᴄủᴀ ʏᴀ ᴜᴀ ᴘʜᴀ ᴛʀộɴ﹒ Cʜɪếɴ ᴅịᴄʜ “Sᴀᴠᴇ Kɪᴅꜱ Fʀᴏᴍ Sᴜɢᴀʀ” ᴅᴏ Hộɪ đồɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Lɪᴠᴇʀᴘᴏᴏʟ ᴄủᴀ Aɴʜ đɪềᴜ ʜàɴʜ ɴʜằᴍ ᴛớɪ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ꜱứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴠɪệᴄ ɴʜầᴍ ʟẫɴ ʏᴀ ᴜᴀ ᴠớɪ ᴍộᴛ ʙữᴀ ăɴ ɴʜẹ ʟàɴʜ ᴍạɴʜ﹒ Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó﹐ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ʟớɴ ɴʜư Vɪệɴ ʜàɴ ʟâᴍ Nʜɪ ᴋʜᴏᴀ Mỹ đã ʙá ᴄáᴏ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴛʀáɴʜ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴄáɪ ʙẫʏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀàᴏ ᴛɪếᴘ ᴛʜị ʏᴀ ᴜᴀ﹐ ᴄáɪ ʙẫʏ “ʟàɴʜ ᴍạɴʜ” ᴍà ʜọ đưᴀ ʀᴀ﹒

Nʜưɴɢ ᴛɪɴ ᴛốᴛ ʟà ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴛʜể ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴍộᴛ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ᴄʜᴏ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ﹒ Đó ᴄʜíɴʜ ʟà ᴅùɴɢ ʏᴀ ᴜᴀ ʟêɴ ᴍᴇɴ ᴛự ɴʜɪêɴ﹐ ᴘʜᴀ ᴛʀộɴ ᴠớɪ ᴛʀáɪ ᴄâʏ ʜᴏặᴄ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ʜạᴛ﹐ đó ꜱẽ ʟà ᴍộᴛ ʙữᴀ ăɴ ɴʜẹ ʟàɴʜ ᴍạɴʜ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴋéᴍ ᴘʜầɴ ʜấᴘ ᴅẫɴ﹒

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *